คำแปล fancy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fancy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fancy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fancy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ธรรมดา
Synonym : deluxe, elaborate
คำที่เกี่ยวข้อง : หรูหรา, งดงาม, วิเศษ

2. fancy [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จินตนาการ
Synonym : conjecture, envision, suppose
คำที่เกี่ยวข้อง : นึกฝัน

3. fancy [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรารถนา
คำที่เกี่ยวข้อง : ต้องการ

4. fancy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จินตนาการ
Synonym : imagination, fantasy
คำที่เกี่ยวข้อง : การนึกฝัน, ความนึกฝัน

5. fancy [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คำอุทานแสดงความแปลกใจ

6. fancy [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ชอบ

7. fancy [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ปรารถนา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fancy mean?
The meaning of fancy .
1. fancy [noun]
Definition : something many people believe that is false
Synonym : fantasy, illusion, phantasy
ตัวอย่างประโยค
They have the illusion that I am very wealthy.

2. fancy [noun]
Definition : a kind of imagination that was held by Coleridge to be more casual and superficial than true imagination

3. fancy [noun]
Definition : a predisposition to like something
Synonym : fondness, partiality
ตัวอย่างประโยค
He had a fondness for whiskey.

4. fancy [verb]
Definition : imagine
conceive of
see in one's mind
Synonym : envision, figure, image, picture, project, see, visualise, visualize
ตัวอย่างประโยค
I can't see him on horseback!.
I can see what will happen.
I can see a risk in this strategy.

5. fancy [verb]
Definition : have a fancy or particular liking or desire for
Synonym : go for, take to
ตัวอย่างประโยค
She fancied a necklace that she had seen in the jeweler's window.

6. fancy [adjective]
Definition : not plain
decorative or ornamented
ตัวอย่างประโยค
Fancy handwriting.
Fancy clothes.


ETdict.com, Copyright ©