คำแปล far แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ far อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

far แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. far [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ไกล
คำที่เกี่ยวข้อง : ห่าง, ห่างไกล

2. far [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างมาก
Synonym : greatly, incomparably
คำที่เกี่ยวข้อง : มาก

3. far [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : (ระยะเวลา) ห่างไกล
Antonym : close,near
คำที่เกี่ยวข้อง : ไกล, ห่าง, ยาวนาน

4. far [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : (ระยะทาง) ไกล
Synonym : distant, faraway, remote
คำที่เกี่ยวข้อง : ห่างไกล, กว้างไกล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does far mean?
The meaning of far .
1. far [noun]
Definition : a terrorist organization that seeks to overthrow the government dominated by Tutsi and to institute Hutu control again
Synonym : alir, army for the liberation of rwanda, former armed forces, interahamwe
ตัวอย่างประโยค
In 1999 ALIR guerrillas kidnapped and killed eight foreign tourists.

2. far [adjective]
Definition : located at a great distance in time or space or degree
ตัวอย่างประโยค
We come from a far country.
Far corners of the earth.
The far future.
A far journey.
The far side of the road.
Far from the truth.
Far in the future.

3. far [adjective]
Definition : being of a considerable distance or length
ตัวอย่างประโยค
A far trek.

4. far [adjective]
Definition : being the animal or vehicle on the right or being on the right side of an animal or vehicle
ตัวอย่างประโยค
The horse on the right is the far horse.
The right side is the far side of the horse.

5. far [adjective]
Definition : beyond a norm in opinion or actions
ตัวอย่างประโยค
The far right.

6. far [adverb]
Definition : to a considerable degree
very much
ตัวอย่างประโยค
A far far better thing that I do.
Felt far worse than yesterday.
Eyes far too close together.

7. far [adverb]
Definition : at or to or from a great distance in space
ตัวอย่างประโยค
He traveled far.
Strayed far from home.
Sat far away from each other.

8. far [adverb]
Definition : at or to a certain point or degree
ตัวอย่างประโยค
I can only go so far before I have to give up.
How far can we get with this kind of argument?.

9. far [adverb]
Definition : remote in time
ตัวอย่างประโยค
If we could see far into the future.
All that happened far in the past.

10. far [adverb]
Definition : to an advanced stage or point
ตัวอย่างประโยค
A young man who will go very far.


ETdict.com, Copyright ©