คำแปล fate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โชคชะตา
Synonym : destiny, destination, fortune
คำที่เกี่ยวข้อง : ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลิขิต

2. fate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลลัพธ์
คำที่เกี่ยวข้อง : ผลสุดท้าย

3. fate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กำหนดโดยโชคชะตา
Synonym : predestine, destine


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fate mean?
The meaning of fate .
1. fate [noun]
Definition : an event (or a course of events) that will inevitably happen in the future
Synonym : destiny

2. fate [noun]
Definition : the ultimate agency regarded as predetermining the course of events (often personified as a woman)
Synonym : destiny
ตัวอย่างประโยค
We are helpless in the face of destiny.

3. fate [noun]
Definition : your overall circumstances or condition in life (including everything that happens to you)
Synonym : circumstances, destiny, fortune, lot, luck, portion
ตัวอย่างประโยค
Whatever my fortune may be.
Deserved a better fate.
Has a happy lot.
The luck of the Irish.
A victim of circumstances.
Success that was her portion.

4. fate [verb]
Definition : decree or designate beforehand
Synonym : designate, destine, doom
ตัวอย่างประโยค
She was destined to become a great pianist.


ETdict.com, Copyright ©