คำแปล father แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ father อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

father แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. father [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บิดา
Synonym : dad, daddy
คำที่เกี่ยวข้อง : พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม

2. father [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พระในศาสนาคริสต์
Synonym : cleargyman, chaplain, pastor
Antonym : layperson
คำที่เกี่ยวข้อง : บาทหลวง, หลวงพ่อ

3. father [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ก่อตั้ง
Synonym : founder, author, creator
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม

4. father [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นพ่อ
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอมรับเป็นพ่อ

5. father [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ก่อตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง : ริเริ่ม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does father mean?
The meaning of father .
1. father [noun]
Definition : a male parent (also used as a term of address to your father)
Synonym : begetter, male parent
ตัวอย่างประโยค
His father was born in Atlanta.

2. father [noun]
Definition : the founder of a family
Synonym : forefather, sire
ตัวอย่างประโยค
Keep the faith of our forefathers.

3. father [noun]
Definition : `Father' is a term of address for priests in some churches (especially the Roman Catholic Church or the Orthodox Catholic Church)
`Padre' is frequently used in the military
Synonym : padre

4. father [noun]
Definition : (Christianity) any of about 70 theologians in the period from the 2nd to the 7th century whose writing established and confirmed official church doctrine
in the Roman Catholic Church some were later declared saints and became Doctor of the Church
the best known Latin Church Fathers are Ambrose, Augustine, Gregory the Great, and Jerome
those who wrote in Greek include Athanasius, Basil, Gregory Nazianzen, and John Chrysostom
Synonym : church father, father of the church

5. father [noun]
Definition : a person who holds an important or distinguished position in some organization
ตัวอย่างประโยค
The tennis fathers ruled in her favor.
The city fathers endorsed the proposal.

6. father [noun]
Definition : God when considered as the first person in the Trinity
Synonym : father-god, fatherhood
ตัวอย่างประโยค
Hear our prayers, Heavenly Father.

7. father [noun]
Definition : a person who founds or establishes some institution
Synonym : beginner, founder, founding father
ตัวอย่างประโยค
George Washington is the father of his country.

8. father [noun]
Definition : the head of an organized crime family
Synonym : don

9. father [verb]
Definition : make children
Synonym : beget, bring forth, engender, generate, get, mother, sire
ตัวอย่างประโยค
Abraham begot Isaac.
Men often father children but don't recognize them.


ETdict.com, Copyright ©