คำแปล feature แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ feature อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

feature แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. feature [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะหน้าตา
คำที่เกี่ยวข้อง : รูปหน้า, รูปพรรณสัณฐาน, เค้าโครงหน้า

2. feature [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สารคดีพิเศษ
Synonym : article, column, editorial, letters to the editor
คำที่เกี่ยวข้อง : บทความพิเศษ

3. feature [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาพยนตร์

4. feature [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เด่น
Synonym : highlight, star
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เด่นชัด, ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้เห็นลักษณะสำคัญ

5. feature [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จินตนาการ
คำที่เกี่ยวข้อง : นึกคิด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does feature mean?
The meaning of feature .
1. feature [noun]
Definition : a prominent attribute or aspect of something
Synonym : characteristic
ตัวอย่างประโยค
The map showed roads and other features.
Generosity is one of his best characteristics.

2. feature [noun]
Definition : the characteristic parts of a person's face: eyes and nose and mouth and chin
Synonym : lineament
ตัวอย่างประโยค
An expression of pleasure crossed his features.
His lineaments were very regular.

3. feature [noun]
Definition : the principal (full-length) film in a program at a movie theater
Synonym : feature film
ตัวอย่างประโยค
The feature tonight is `Casablanca'.

4. feature [noun]
Definition : a special or prominent article in a newspaper or magazine
Synonym : feature article
ตัวอย่างประโยค
They ran a feature on retirement planning.

5. feature [noun]
Definition : (linguistics) a distinctive characteristic of a linguistic unit that serves to distinguish it from other units of the same kind
Synonym : feature of speech

6. feature [noun]
Definition : an article of merchandise that is displayed or advertised more than other articles

7. feature [verb]
Definition : have as a feature
Synonym : have
ตัวอย่างประโยค
This restaurant features the most famous chefs in France.

8. feature [verb]
Definition : wear or display in an ostentatious or proud manner
Synonym : boast, sport
ตัวอย่างประโยค
She was sporting a new hat.


ETdict.com, Copyright ©