คำแปล feeling แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ feeling อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

feeling แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. feeling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความรู้สึก
Synonym : disposition, emotion, mood, temper
Antonym : apathy,insensitivity
คำที่เกี่ยวข้อง : อารมณ์, การรับรู้, ประสาทสัมผัส

2. feeling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความคิด
Synonym : opinion, belief
คำที่เกี่ยวข้อง : ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ความเชื่อ

3. feeling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา

4. feeling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การสัมผัส
Synonym : touch, perception
คำที่เกี่ยวข้อง : การแตะ, การคลำ

5. feeling [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อ่อนไหวง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง : รับรู้ได้ง่าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does feeling mean?
The meaning of feeling .
1. feeling [noun]
Definition : the experiencing of affective and emotional states
ตัวอย่างประโยค
She had a feeling of euphoria.
He had terrible feelings of guilt.
I disliked him and the feeling was mutual.

2. feeling [noun]
Definition : a vague idea in which some confidence is placed
Synonym : belief, impression, notion, opinion
ตัวอย่างประโยค
His impression of her was favorable.
What are your feelings about the crisis?.
It strengthened my belief in his sincerity.
I had a feeling that she was lying.

3. feeling [noun]
Definition : the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people
Synonym : feel, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone
ตัวอย่างประโยค
The feel of the city excited him.
A clergyman improved the tone of the meeting.
It had the smell of treason.

4. feeling [noun]
Definition : a physical sensation that you experience
ตัวอย่างประโยค
He had a queasy feeling.
I had a strange feeling in my leg.
He lost all feeling in his arm.

5. feeling [noun]
Definition : the sensation produced by pressure receptors in the skin
Synonym : tactile sensation, tactual sensation, touch, touch sensation
ตัวอย่างประโยค
She likes the touch of silk on her skin.
The surface had a greasy feeling.

6. feeling [noun]
Definition : an intuitive understanding of something
Synonym : intuitive feeling
ตัวอย่างประโยค
He had a great feeling for music.


ETdict.com, Copyright ©