คำแปล filling แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ filling อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

filling แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. filling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเติมตำแหน่งว่าง
Synonym : fill
คำที่เกี่ยวข้อง : การเติมช่องว่าง

2. filling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สารอุดฟัน
Synonym : filler, refill, pad, pack, shim
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่ใช้อุดฟัน, สิ่งที่ใช้เติม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does filling mean?
The meaning of filling .
1. filling [noun]
Definition : any material that fills a space or container
Synonym : fill
ตัวอย่างประโยค
There was not enough fill for the trench.

2. filling [noun]
Definition : flow into something (as a container)

3. filling [noun]
Definition : a food mixture used to fill pastry or sandwiches etc.

4. filling [noun]
Definition : the yarn woven across the warp yarn in weaving
Synonym : pick, weft, woof

5. filling [noun]
Definition : (dentistry) a dental appliance consisting of any of various substances (as metal or plastic) inserted into a prepared cavity in a tooth
ตัวอย่างประโยค
When he yawned I could see the gold fillings in his teeth.
An informal British term for `filling' is `stopping'.

6. filling [noun]
Definition : the act of filling something


ETdict.com, Copyright ©