คำแปล filter แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ filter อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

filter แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. filter [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องกรอง
คำที่เกี่ยวข้อง : กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ

2. filter [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กรอง
Synonym : seep, osmose, ooze, penetrate, permeate, leach
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึมผ่านที่กรอง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does filter mean?
The meaning of filter .
1. filter [noun]
Definition : device that removes something from whatever passes through it

2. filter [noun]
Definition : an electrical device that alters the frequency spectrum of signals passing through it

3. filter [verb]
Definition : remove by passing through a filter
Synonym : filter out, filtrate, separate out, strain
ตัวอย่างประโยค
Filter out the impurities.

4. filter [verb]
Definition : pass through
Synonym : percolate, permeate, sink in
ตัวอย่างประโยค
Water permeates sand easily.

5. filter [verb]
Definition : run or flow slowly, as in drops or in an unsteady stream
Synonym : dribble, trickle
ตัวอย่างประโยค
Water trickled onto the lawn from the broken hose.
Reports began to dribble in.


ETdict.com, Copyright ©