คำแปล find แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ find อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

find แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. find [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พบ (โดยบังเอิญ)
Synonym : discover, come across, encounter
Antonym : miss,lose
คำที่เกี่ยวข้อง : เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ

2. find [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หา
Synonym : locate, uncover
Antonym : omit,neglect
คำที่เกี่ยวข้อง : ค้นหา, ตามหา

3. find [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ

4. find [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พบ (ยังมีอยู่)
Synonym : exist
คำที่เกี่ยวข้อง : ดำรงอยู่

5. find [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รู้สึก (ความพึงพอใจ)
Synonym : feel, perceive
คำที่เกี่ยวข้อง : สัมผัสรู้, สำนึก

6. find [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตัดสิน (ในศาล)
คำที่เกี่ยวข้อง : ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does find mean?
The meaning of find .
1. find [noun]
Definition : a productive insight
Synonym : breakthrough, discovery

2. find [noun]
Definition : the act of discovering something
Synonym : discovery, uncovering

3. find [verb]
Definition : come upon, as if by accident
meet with
Synonym : bump, chance, encounter, happen
ตัวอย่างประโยค
We find this idea in Plato.
I happened upon the most wonderful bakery not very far from here.
She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day.

4. find [verb]
Definition : discover or determine the existence, presence, or fact of
Synonym : detect, discover, notice, observe
ตัวอย่างประโยค
She detected high levels of lead in her drinking water.
We found traces of lead in the paint.

5. find [verb]
Definition : come upon after searching
find the location of something that was missed or lost
Synonym : regain
ตัวอย่างประโยค
Did you find your glasses?.
I cannot find my gloves!.

6. find [verb]
Definition : establish after a calculation, investigation, experiment, survey, or study
Synonym : ascertain, determine, find out
ตัวอย่างประโยค
Find the product of two numbers.
The physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize.

7. find [verb]
Definition : come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds
Synonym : feel
ตัวอย่างประโยค
I feel that he doesn't like me.
I find him to be obnoxious.
I found the movie rather entertaining.

8. find [verb]
Definition : perceive or be contemporaneous with
Synonym : see, witness
ตัวอย่างประโยค
We found Republicans winning the offices.
You'll see a lot of cheating in this school.
The 1960's saw the rebellion of the younger generation against established traditions.
I want to see results.

9. find [verb]
Definition : get something or somebody for a specific purpose
Synonym : come up, get hold, line up
ตัวอย่างประโยค
I found this gadget that will serve as a bottle opener.
I got hold of these tools to fix our plumbing.
The chairman got hold of a secretary on Friday night to type the urgent letter.

10. find [verb]
Definition : make a discovery, make a new finding
Synonym : discover
ตัวอย่างประโยค
Roentgen discovered X-rays.
Physicists believe they found a new elementary particle.

11. find [verb]
Definition : make a discovery
Synonym : discover
ตัวอย่างประโยค
She found that he had lied to her.
The story is false, so far as I can discover.

12. find [verb]
Definition : obtain through effort or management
ตัวอย่างประโยค
She found the time and energy to take care of her aging parents.
We found the money to send our sons to college.

13. find [verb]
Definition : decide on and make a declaration about
Synonym : rule
ตัวอย่างประโยค
Find someone guilty.

14. find [verb]
Definition : receive a specified treatment (abstract)
Synonym : get, incur, obtain, receive
ตัวอย่างประโยค
These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation.
His movie received a good review.
I got nothing but trouble for my good intentions.

15. find [verb]
Definition : perceive oneself to be in a certain condition or place
ตัวอย่างประโยค
I found myself in a difficult situation.
When he woke up, he found himself in a hospital room.

16. find [verb]
Definition : get or find back
recover the use of
Synonym : recover, regain, retrieve
ตัวอย่างประโยค
She regained control of herself.
She found her voice and replied quickly.

17. find [verb]
Definition : succeed in reaching
arrive at
ตัวอย่างประโยค
The arrow found its mark.

18. find [verb]
Definition : accept and make use of one's personality, abilities, and situation
Synonym : find oneself
ตัวอย่างประโยค
My son went to Berkeley to find himself.


ETdict.com, Copyright ©