คำแปล finish แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ finish อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

finish แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. finish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เสร็จ
Synonym : complete, conclude, round off
คำที่เกี่ยวข้อง : เสร็จสิ้น

2. finish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จบ
Synonym : end, terminate
Antonym : start,begin
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุติ, สำเร็จ

3. finish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตอนจบ
Synonym : end, conclusion, finale
Antonym : beginning,start
คำที่เกี่ยวข้อง : บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย

4. finish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กิน (จนหมด)
Synonym : consume, devour, eat
Antonym : gather,store
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดการอาหาร (จนหมด)

5. finish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชักเงา
Synonym : lacquer, polish, coat
Antonym : roughen
คำที่เกี่ยวข้อง : เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา

6. finish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ
Synonym : texture, surface


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does finish mean?
The meaning of finish .
1. finish [noun]
Definition : a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance)
Synonym : coating, finishing
ตัวอย่างประโยค
The boat had a metallic finish.
He applied a coat of a clear finish.
When the finish is too thin it is difficult to apply evenly.

2. finish [noun]
Definition : the temporal end
the concluding time
Synonym : close, conclusion, finale, finis, last, stopping point
ตัวอย่างประโยค
The stopping point of each round was signaled by a bell.
The market was up at the finish.
They were playing better at the close of the season.

3. finish [noun]
Definition : a highly developed state of perfection
having a flawless or impeccable quality
Synonym : cultivation, culture, polish, refinement
ตัวอย่างประโยค
They performed with great polish.
I admired the exquisite refinement of his prose.
Almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art.

4. finish [noun]
Definition : the place designated as the end (as of a race or journey)
Synonym : destination, goal
ตัวอย่างประโยค
A crowd assembled at the finish.
He was nearly exhausted as their destination came into view.

5. finish [noun]
Definition : designated event that concludes a contest (especially a race)
ตัวอย่างประโยค
Excitement grew as the finish neared.
My horse was several lengths behind at the finish.
The winner is the team with the most points at the finish.

6. finish [noun]
Definition : the downfall of someone (as of persons on one side of a conflict)
ตัวอย่างประโยค
Booze will be the finish of him.
It was a fight to the finish.

7. finish [noun]
Definition : event whose occurrence ends something
Synonym : conclusion, ending
ตัวอย่างประโยค
His death marked the ending of an era.
When these final episodes are broadcast it will be the finish of the show.

8. finish [noun]
Definition : (wine tasting) the taste of a wine on the back of the tongue (as it is swallowed)
ตัวอย่างประโยค
The wine has a nutty flavor and a pleasant finish.

9. finish [noun]
Definition : the act of finishing
Synonym : finishing
ตัวอย่างประโยค
His best finish in a major tournament was third.
The speaker's finishing was greeted with applause.

10. finish [verb]
Definition : come or bring to a finish or an end
Synonym : complete
ตัวอย่างประโยค
He finished the dishes.
She completed the requirements for her Master's Degree.
The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours.

11. finish [verb]
Definition : finally be or do something
Synonym : end up, fetch up, finish up, land up, wind up
ตัวอย่างประโยค
He ended up marrying his high school sweetheart.
He wound up being unemployed and living at home again.

12. finish [verb]
Definition : have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense
either spatial or metaphorical
Synonym : cease, end, stop, terminate
ตัวอย่างประโยค
The bronchioles terminate in a capillary bed.
Your rights stop where you infringe upon the rights of other.
My property ends by the bushes.
The symphony ends in a pianissimo.

13. finish [verb]
Definition : provide with a finish
ตัวอย่างประโยค
The carpenter finished the table beautifully.
This shirt is not finished properly.

14. finish [verb]
Definition : finish eating all the food on one's plate or on the table
Synonym : eat up, polish off
ตัวอย่างประโยค
She polished off the remaining potatoes.

15. finish [verb]
Definition : cause to finish a relationship with somebody
ตัวอย่างประโยค
That finished me with Mary.


ETdict.com, Copyright ©