คำแปล fire แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fire อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fire แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fire [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เพลิง
Synonym : flames, blaze, conflagration
คำที่เกี่ยวข้อง : ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี

2. fire [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จุดไฟ
Synonym : set on fire
คำที่เกี่ยวข้อง : ก่อไฟ

3. fire [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เติมเชื้อเพลิง

4. fire [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ติด (เครื่องยนต์)

5. fire [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยิง
Synonym : shoot, discharge, shell
คำที่เกี่ยวข้อง : ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน)

6. fire [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การยิงปืนพร้อมๆกัน
Synonym : bombardment, salvo, volley
คำที่เกี่ยวข้อง : การรัวปืน

7. fire [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไล่ออก
Synonym : dismiss, discharge, sack
Antonym : employ,engage
คำที่เกี่ยวข้อง : ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง

8. fire [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปลุกเร้า
Synonym : rouse, stir, excite
Antonym : pacify,calm
คำที่เกี่ยวข้อง : กระตุ้นอารมณ์

9. fire [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความกระตือรือร้น
Synonym : enthusiasm, ardour, passion
Antonym : dullness,ennui
คำที่เกี่ยวข้อง : ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fire mean?
The meaning of fire .
1. fire [noun]
Definition : the event of something burning (often destructive)
ตัวอย่างประโยค
They lost everything in the fire.

2. fire [noun]
Definition : the act of firing weapons or artillery at an enemy
Synonym : firing
ตัวอย่างประโยค
Hold your fire until you can see the whites of their eyes.
They retreated in the face of withering enemy fire.

3. fire [noun]
Definition : the process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke
Synonym : flame, flaming
ตัวอย่างประโยค
Fire was one of our ancestors' first discoveries.

4. fire [noun]
Definition : a fireplace in which a relatively small fire is burning
ตัวอย่างประโยค
They sat by the fire and talked.

5. fire [noun]
Definition : once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)

6. fire [noun]
Definition : feelings of great warmth and intensity
Synonym : ardor, ardour, fervency, fervidness, fervor, fervour
ตัวอย่างประโยค
He spoke with great ardor.

7. fire [noun]
Definition : fuel that is burning and is used as a means for cooking
ตัวอย่างประโยค
Put the kettle on the fire.
Barbecue over an open fire.

8. fire [noun]
Definition : a severe trial
ตัวอย่างประโยค
He went through fire and damnation.

9. fire [noun]
Definition : intense adverse criticism
Synonym : attack, blast, flack, flak
ตัวอย่างประโยค
Clinton directed his fire at the Republican Party.
The government has come under attack.
Don't give me any flak.

10. fire [verb]
Definition : start firing a weapon
Synonym : open fire

11. fire [verb]
Definition : cause to go off
Synonym : discharge
ตัวอย่างประโยค
Fire a gun.
Fire a bullet.

12. fire [verb]
Definition : bake in a kiln so as to harden
ตัวอย่างประโยค
Fire pottery.

13. fire [verb]
Definition : terminate the employment of
discharge from an office or position
Synonym : can, dismiss, displace, force out, give notice, give the axe, give the sack, sack, send away, terminate
ตัวอย่างประโยค
The boss fired his secretary today.
The company terminated 25% of its workers.

14. fire [verb]
Definition : go off or discharge
Synonym : discharge, go off
ตัวอย่างประโยค
The gun fired.

15. fire [verb]
Definition : drive out or away by or as if by fire
ตัวอย่างประโยค
The soldiers were fired.
Surrender fires the cold skepticism.

16. fire [verb]
Definition : call forth (emotions, feelings, and responses)
Synonym : arouse, elicit, enkindle, evoke, kindle, provoke, raise
ตัวอย่างประโยค
Arouse pity.
Raise a smile.
Evoke sympathy.

17. fire [verb]
Definition : destroy by fire
Synonym : burn, burn down
ตัวอย่างประโยค
They burned the house and his diaries.

18. fire [verb]
Definition : provide with fuel
Synonym : fuel
ตัวอย่างประโยค
Oil fires the furnace.


ETdict.com, Copyright ©