คำแปล fish แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fish อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fish แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปลา
คำที่เกี่ยวข้อง : เนื้อปลา, มัจฉา

2. fish [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จับปลา (ด้วยอุปกรณ์)
คำที่เกี่ยวข้อง : หาปลา, ตกปลา, ตีอวน

3. fish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จับปลา
คำที่เกี่ยวข้อง : หาปลา, ตกปลา

4. fish [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ค้นหา
Synonym : search
คำที่เกี่ยวข้อง : ล้วง, ค้น

5. fish [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ผู้หญิง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fish mean?
The meaning of fish .
1. fish [noun]
Definition : any of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills
ตัวอย่างประโยค
The shark is a large fish.
In the living room there was a tank of colorful fish.

2. fish [noun]
Definition : the flesh of fish used as food
ตัวอย่างประโยค
In Japan most fish is eaten raw.
After the scare about foot-and-mouth disease a lot of people started eating fish instead of meat.
They have a chef who specializes in fish.

3. fish [noun]
Definition : (astrology) a person who is born while the sun is in Pisces
Synonym : pisces

4. fish [noun]
Definition : the twelfth sign of the zodiac
the sun is in this sign from about February 19 to March 20
Synonym : pisces, pisces the fishes

5. fish [verb]
Definition : seek indirectly
Synonym : angle
ตัวอย่างประโยค
Fish for compliments.

6. fish [verb]
Definition : catch or try to catch fish or shellfish
ตัวอย่างประโยค
I like to go fishing on weekends.


ETdict.com, Copyright ©