คำแปล fly แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fly อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fly แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fly [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บิน
Synonym : take wing, hover, soar
Antonym : walk
คำที่เกี่ยวข้อง : เหาะ, ลอย

2. fly [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินทางโดยเครื่องบิน

3. fly [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บังคับเครื่องบิน
Synonym : pilot, operate

4. fly [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว

5. fly [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขนส่งทางอากาศ
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ

6. fly [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล)
Synonym : pass, elaspe, glide
คำที่เกี่ยวข้อง : ล่วง

7. fly [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หลบหนี
Synonym : escape, get away
คำที่เกี่ยวข้อง : หนี, เผ่น

8. fly [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พุ่งไปอย่างรวดเร็ว
Synonym : rush, dash, hurry
Antonym : delay,slow
คำที่เกี่ยวข้อง : ปราด, โผ, รีบเร่ง, แล่น

9. fly [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผ้าใบปิดเต็นท์

10. fly [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปลิวสะบัด (ธง)
Synonym : wave, flutter, flap
คำที่เกี่ยวข้อง : โบกสะบัด

11. fly [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสัญญาณ
Synonym : display, show

12. fly [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แมลงวัน

13. fly [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : clever, keen, ingenious
Antonym : stupid,fool
คำที่เกี่ยวข้อง : หลักแหลม, มีไหวพริบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fly mean?
The meaning of fly .
1. fly [noun]
Definition : two-winged insects characterized by active flight

2. fly [noun]
Definition : flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent
Synonym : fly sheet, rainfly, tent-fly, tent flap

3. fly [noun]
Definition : an opening in a garment that is closed by a zipper or by buttons concealed under a fold of cloth
Synonym : fly front

4. fly [noun]
Definition : (baseball) a hit that flies up in the air
Synonym : fly ball

5. fly [noun]
Definition : fisherman's lure consisting of a fishhook decorated to look like an insect

6. fly [verb]
Definition : travel through the air
be airborne
Synonym : wing
ตัวอย่างประโยค
Man cannot fly.

7. fly [verb]
Definition : move quickly or suddenly
ตัวอย่างประโยค
He flew about the place.

8. fly [verb]
Definition : operate an airplane
Synonym : aviate, pilot
ตัวอย่างประโยค
The pilot flew to Cuba.

9. fly [verb]
Definition : transport by aeroplane
ตัวอย่างประโยค
We fly flowers from the Caribbean to North America.

10. fly [verb]
Definition : cause to fly or float
ตัวอย่างประโยค
Fly a kite.

11. fly [verb]
Definition : be dispersed or disseminated
ตัวอย่างประโยค
Rumors and accusations are flying.

12. fly [verb]
Definition : change quickly from one emotional state to another
ตัวอย่างประโยค
Fly into a rage.

13. fly [verb]
Definition : pass away rapidly
Synonym : fell, vanish
ตัวอย่างประโยค
Time flies like an arrow.
Time fleeing beneath him.

14. fly [verb]
Definition : travel in an airplane
ตัวอย่างประโยค
She is flying to Cincinnati tonight.
Are we driving or flying?.

15. fly [verb]
Definition : display in the air or cause to float
ตัวอย่างประโยค
Fly a kite.
All nations fly their flags in front of the U.N..

16. fly [verb]
Definition : run away quickly
Synonym : flee, take flight
ตัวอย่างประโยค
He threw down his gun and fled.

17. fly [verb]
Definition : travel over (an area of land or sea) in an aircraft
ตัวอย่างประโยค
Lindbergh was the first to fly the Atlantic.

18. fly [verb]
Definition : hit a fly

19. fly [verb]
Definition : decrease rapidly and disappear
Synonym : vanish, vaporize
ตัวอย่างประโยค
The money vanished in las Vegas.
All my stock assets have vaporized.

20. fly [adjective]
Definition : (British informal) not to be deceived or hoodwinked


ETdict.com, Copyright ©