คำแปล follow แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ follow อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

follow แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. follow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตาม
Synonym : come after, supersede
Antonym : percede
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง

2. follow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไล่ตาม
Synonym : pursue, chase, track
Antonym : flee
คำที่เกี่ยวข้อง : ติดตาม, ตามหลัง

3. follow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปฏิบัติตาม
Synonym : obey, conform, observe
Antonym : disregard
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื่อฟัง, ทำตาม

4. follow [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การติดตาม
คำที่เกี่ยวข้อง : การติดตามผล, การไล่ตาม

5. follow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร)
Synonym : be interested in, keep abreast of

6. follow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย)
Synonym : understand, catch on, appreciate

7. follow [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นผลมาจาก
Synonym : result, develop, spring

8. follow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลียนแบบ
Synonym : copy, imitate
คำที่เกี่ยวข้อง : เอาอย่าง, พยายามทำให้เหมือน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does follow mean?
The meaning of follow .
1. follow [verb]
Definition : to travel behind, go after, come after
ตัวอย่างประโยค
The ducklings followed their mother around the pond.
Please follow the guide through the museum.

2. follow [verb]
Definition : be later in time
Synonym : postdate
ตัวอย่างประโยค
Tuesday always follows Monday.

3. follow [verb]
Definition : come as a logical consequence
follow logically
Synonym : fall out
ตัวอย่างประโยค
It follows that your assertion is false.
The theorem falls out nicely.

4. follow [verb]
Definition : travel along a certain course
Synonym : travel along
ตัวอย่างประโยค
Follow the road.
Follow the trail.

5. follow [verb]
Definition : act in accordance with someone's rules, commands, or wishes
Synonym : abide by, comply
ตัวอย่างประโยค
He complied with my instructions.
You must comply or else!.
Follow these simple rules.
Abide by the rules.

6. follow [verb]
Definition : come after in time, as a result
Synonym : come after
ตัวอย่างประโยค
A terrible tsunami followed the earthquake.

7. follow [verb]
Definition : behave in accordance or in agreement with
Synonym : conform to
ตัวอย่างประโยค
Follow a pattern.
Follow my example.

8. follow [verb]
Definition : be next
ตัวอย่างประโยค
Mary plays best, with John and Sue following.

9. follow [verb]
Definition : choose and follow
as of theories, ideas, policies, strategies or plans
Synonym : adopt, espouse
ตัวอย่างประโยค
She followed the feminist movement.
The candidate espouses Republican ideals.

10. follow [verb]
Definition : to bring something about at a later time than
ตัวอย่างประโยค
She followed dinner with a brandy.
He followed his lecture with a question and answer period.

11. follow [verb]
Definition : imitate in behavior
take as a model
Synonym : take after
ตัวอย่างประโยค
Teenagers follow their friends in everything.

12. follow [verb]
Definition : follow, discover, or ascertain the course of development of something
Synonym : trace
ตัวอย่างประโยค
We must follow closely the economic development is Cuba.
Trace the student's progress.

13. follow [verb]
Definition : follow with the eyes or the mind
Synonym : keep an eye on, observe, watch, watch over
ตัวอย่างประโยค
Keep an eye on the baby, please!.
The world is watching Sarajevo.
She followed the men with the binoculars.

14. follow [verb]
Definition : be the successor (of)
Synonym : come after, succeed
ตัวอย่างประโยค
Carter followed Ford.
Will Charles succeed to the throne?.

15. follow [verb]
Definition : perform an accompaniment to
Synonym : accompany, play along
ตัวอย่างประโยค
The orchestra could barely follow the frequent pitch changes of the soprano.

16. follow [verb]
Definition : keep informed
Synonym : keep abreast, keep up
ตัวอย่างประโยค
He kept up on his country's foreign policies.

17. follow [verb]
Definition : to be the product or result
Synonym : come
ตัวอย่างประโยค
Melons come from a vine.
Understanding comes from experience.

18. follow [verb]
Definition : accept and follow the leadership or command or guidance of
ตัวอย่างประโยค
Let's follow our great helmsman!.
She followed a guru for years.

19. follow [verb]
Definition : adhere to or practice
ตัวอย่างประโยค
These people still follow the laws of their ancient religion.

20. follow [verb]
Definition : work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function
Synonym : be
ตัวอย่างประโยค
He is a herpetologist.
She is our resident philosopher.

21. follow [verb]
Definition : keep under surveillance
Synonym : surveil, survey
ตัวอย่างประโยค
The police had been following him for weeks but they could not prove his involvement in the bombing.

22. follow [verb]
Definition : follow in or as if in pursuit
Synonym : pursue
ตัวอย่างประโยค
The police car pursued the suspected attacker.
Her bad deed followed her and haunted her dreams all her life.

23. follow [verb]
Definition : grasp the meaning
ตัวอย่างประโยค
Can you follow her argument?.
When he lectures, I cannot follow.

24. follow [verb]
Definition : keep to
Synonym : stick to, stick with
ตัวอย่างประโยค
Stick to your principles.
Stick to the diet.


ETdict.com, Copyright ©