คำแปล follow on แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ follow on อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

follow on แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. follow on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : มาทีหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง : ตามมา, ตามมาทีหลัง

2. follow on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : มีผลจาก
Synonym : follow upon
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นผลมาจาก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does follow on mean?
The meaning of follow on .
1. follow up on [verb]
Definition : carry further or advance
Synonym : act on, follow up on, pursue
ตัวอย่างประโยค
Can you act on this matter soon?.

2. follow-on [noun]
Definition : an immediate second innings forced on a cricket team scoring a prescribed number of runs fewer than its opponents in the first innings
Synonym : follow-on


ETdict.com, Copyright ©