คำแปล fond แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fond อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fond แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fond [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ด้วยความรักใคร่
Synonym : loving, affectionate
Antonym : cool,hostile
คำที่เกี่ยวข้อง : เต็มไปด้วยความรักใคร่

2. fond [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง)
Synonym : delusive, deluded, foolish
Antonym : real
คำที่เกี่ยวข้อง : เลื่อนลอย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fond mean?
The meaning of fond .
1. fond [adjective]
Definition : having or displaying warmth or affection
Synonym : affectionate, lovesome, tender, warm
ตัวอย่างประโยค
Affectionate children.
A fond embrace.
Fond of his nephew.
A tender glance.
A warm embrace.

2. fond [adjective]
Definition : extravagantly or foolishly loving and indulgent
Synonym : adoring, doting
ตัวอย่างประโยค
Adoring grandparents.
Deceiving her preoccupied and doting husband with a young captain.
Hopelessly spoiled by a fond mother.

3. fond [adjective]
Definition : (followed by `of' or `to') having a strong preference or liking for
Synonym : partial
ตัวอย่างประโยค
Fond of chocolate.
Partial to horror movies.

4. fond [adjective]
Definition : absurd or silly because unlikely
ตัวอย่างประโยค
Fond hopes of becoming President.
Fond fancies.


ETdict.com, Copyright ©