คำแปล fool แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fool อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fool แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fool [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนโง่
Synonym : idiot, blockhead, simpleton
คำที่เกี่ยวข้อง : คนไม่มีหัวคิด, คนทึ่ม, คนเขลา, คนเซ่อ, คนเบาปัญญา

2. fool [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวตลก
Synonym : clown, buffoon, jester

3. fool [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำเป็นตลก
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำเป็นเล่น

4. fool [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หลอกลวง
Synonym : deceive, cheat, hoodwink
คำที่เกี่ยวข้อง : ลวงให้เข้าใจผิด, หลอก

5. fool [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาหารหวานที่ทำด้วยผลไม้ผสมกับครีมหรือคัสตาร์ด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fool mean?
The meaning of fool .
1. fool [noun]
Definition : a person who lacks good judgment
Synonym : muggins, sap, saphead, tomfool

2. fool [noun]
Definition : a person who is gullible and easy to take advantage of
Synonym : chump, fall guy, gull, mark, mug, patsy, soft touch, sucker

3. fool [noun]
Definition : a professional clown employed to entertain a king or nobleman in the Middle Ages
Synonym : jester, motley fool

4. fool [verb]
Definition : make a fool or dupe of
Synonym : befool, gull

5. fool [verb]
Definition : spend frivolously and unwisely
Synonym : dissipate, fool away, fritter, fritter away, frivol away, shoot
ตัวอย่างประโยค
Fritter away one's inheritance.

6. fool [verb]
Definition : fool or hoax
Synonym : befool, cod, dupe, gull, put on, put one across, put one over, slang, take in
ตัวอย่างประโยค
The immigrant was duped because he trusted everyone.
You can't fool me!.

7. fool [verb]
Definition : indulge in horseplay
Synonym : arse around, fool around, horse around
ตัวอย่างประโยค
Enough horsing around--let's get back to work!.
The bored children were fooling about.


ETdict.com, Copyright ©