คำแปล foot แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ foot อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

foot แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. foot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เท้า
คำที่เกี่ยวข้อง : ตีน, บาทา

2. foot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนล่าง
Synonym : bottom, base
Antonym : head,top
คำที่เกี่ยวข้อง : ฐาน, ตีน, โคน, เชิง

3. foot [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หน่วยวัดความยาวเท่ากับ 12 นิ้ว
คำที่เกี่ยวข้อง : หน่วยวัดความยาวเป็นฟุต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does foot mean?
The meaning of foot .
1. foot [noun]
Definition : the part of the leg of a human being below the ankle joint
Synonym : human foot, pes
ตัวอย่างประโยค
His bare feet projected from his trousers.
Armored from head to foot.

2. foot [noun]
Definition : a linear unit of length equal to 12 inches or a third of a yard
Synonym : ft
ตัวอย่างประโยค
He is six feet tall.

3. foot [noun]
Definition : the lower part of anything
ตัวอย่างประโยค
Curled up on the foot of the bed.
The foot of the page.
The foot of the list.
The foot of the mountain.

4. foot [noun]
Definition : the pedal extremity of vertebrates other than human beings
Synonym : animal foot

5. foot [noun]
Definition : lowest support of a structure
Synonym : base, foundation, fundament, groundwork, substructure, understructure
ตัวอย่างประโยค
It was built on a base of solid rock.
He stood at the foot of the tower.

6. foot [noun]
Definition : any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates
Synonym : invertebrate foot

7. foot [noun]
Definition : travel by walking
ตัวอย่างประโยค
He followed on foot.
The swiftest of foot.

8. foot [noun]
Definition : a member of a surveillance team who works on foot or rides as a passenger

9. foot [noun]
Definition : an army unit consisting of soldiers who fight on foot
Synonym : infantry
ตัวอย่างประโยค
There came ten thousand horsemen and as many fully-armed foot.

10. foot [noun]
Definition : (prosody) a group of 2 or 3 syllables forming the basic unit of poetic rhythm
Synonym : metrical foot, metrical unit

11. foot [noun]
Definition : a support resembling a pedal extremity
ตัวอย่างประโยค
One foot of the chair was on the carpet.

12. foot [verb]
Definition : pay for something
Synonym : pick
ตัวอย่างประโยค
Pick up the tab.
Pick up the burden of high-interest mortgages.
Foot the bill.

13. foot [verb]
Definition : walk
Synonym : hoof, hoof it, leg it
ตัวอย่างประโยค
Let's hoof it to the disco.

14. foot [verb]
Definition : add a column of numbers
Synonym : foot up


ETdict.com, Copyright ©