คำแปล force แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ force อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

force แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. force [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กำลัง
Synonym : power, strength, vigor
Antonym : weakness,powerlessness
คำที่เกี่ยวข้อง : แรง, กำลังแรง, พลัง

2. force [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล

3. force [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หน่วยวัดความแรงของลม

4. force [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อำนาจในการชักจูง
Synonym : efficacy, cogency, potency,
คำที่เกี่ยวข้อง : อำนาจในการโน้มน้าว

5. force [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความรุนแรง
Synonym : violence, compulsion, duress
คำที่เกี่ยวข้อง : การบังคับ, การข่มขู่บังคับ

6. force [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บังคับ
Synonym : compel, drive, impel
Antonym : balk,bar
คำที่เกี่ยวข้อง : บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด

7. force [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กองทหาร
Synonym : army, troop, legion
คำที่เกี่ยวข้อง : กองทัพ, กองกำลัง

8. force [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : งัด
Synonym : break open, wrench, prise
คำที่เกี่ยวข้อง : บิด, กระชาก, ดึง

9. force [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฝืน
Synonym : make an effort
คำที่เกี่ยวข้อง : ฝืนใจ

10. force [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ยัดเยียด
Synonym : impose
คำที่เกี่ยวข้อง : บังคับให้รับ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does force mean?
The meaning of force .
1. force [noun]
Definition : a powerful effect or influence
ตัวอย่างประโยค
The force of his eloquence easily persuaded them.

2. force [noun]
Definition : (physics) the influence that produces a change in a physical quantity
ตัวอย่างประโยค
Force equals mass times acceleration.

3. force [noun]
Definition : physical energy or intensity
Synonym : forcefulness, strength
ตัวอย่างประโยค
He hit with all the force he could muster.
It was destroyed by the strength of the gale.
A government has not the vitality and forcefulness of a living man.

4. force [noun]
Definition : group of people willing to obey orders
Synonym : personnel
ตัวอย่างประโยค
A public force is necessary to give security to the rights of citizens.

5. force [noun]
Definition : a unit that is part of some military service
Synonym : military force, military group, military unit
ตัวอย่างประโยค
He sent Caesar a force of six thousand men.

6. force [noun]
Definition : an act of aggression (as one against a person who resists)
Synonym : violence
ตัวอย่างประโยค
He may accomplish by craft in the long run what he cannot do by force and violence in the short one.

7. force [noun]
Definition : one possessing or exercising power or influence or authority
Synonym : power
ตัวอย่างประโยค
The mysterious presence of an evil power.
May the force be with you.
The forces of evil.

8. force [noun]
Definition : a group of people having the power of effective action
ตัวอย่างประโยค
He joined forces with a band of adventurers.

9. force [noun]
Definition : (of a law) having legal validity
Synonym : effect
ตัวอย่างประโยค
The law is still in effect.

10. force [noun]
Definition : a putout of a base runner who is required to run
the putout is accomplished by holding the ball while touching the base to which the runner must advance before the runner reaches that base
Synonym : force-out, force out, force play
ตัวอย่างประโยค
The shortstop got the runner at second on a force.

11. force [verb]
Definition : to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means :
Synonym : coerce, hale, pressure, squeeze
ตัวอย่างประโยค
She forced him to take a job in the city.
He squeezed her for information.

12. force [verb]
Definition : urge or force (a person) to an action
constrain or motivate
Synonym : impel

13. force [verb]
Definition : move with force,
Synonym : push
ตัวอย่างประโยค
He pushed the table into a corner.

14. force [verb]
Definition : impose urgently, importunately, or inexorably
Synonym : thrust
ตัวอย่างประโยค
She forced her diet fads on him.

15. force [verb]
Definition : squeeze like a wedge into a tight space
Synonym : squeeze, wedge
ตัวอย่างประโยค
I squeezed myself into the corner.

16. force [verb]
Definition : force into or from an action or state, either physically or metaphorically
Synonym : drive, ram
ตัวอย่างประโยค
She rammed her mind into focus.
He drives me mad.

17. force [verb]
Definition : cause to move by pulling
Synonym : draw, pull
ตัวอย่างประโยค
Draw a wagon.
Pull a sled.

18. force [verb]
Definition : do forcibly
exert force
ตัวอย่างประโยค
Don't force it!.

19. force [verb]
Definition : take by force
Synonym : storm
ตัวอย่างประโยค
Storm the fort.


ETdict.com, Copyright ©