คำแปล forever แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ forever อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

forever แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. forever [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ตลอดไป
Synonym : everlastingly, evermore, eternally
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตลอดไป, ตลอดเวลา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does forever mean?
The meaning of forever .
1. forever [adverb]
Definition : for a limitless time
Synonym : eternally, everlastingly, evermore
ตัวอย่างประโยค
No one can live forever.
Brightly beams our Father's mercy from his lighthouse evermore.

2. forever [adverb]
Definition : for a very long or seemingly endless time
Synonym : forever and a day
ตัวอย่างประโยค
She took forever to write the paper.
We had to wait forever and a day.

3. forever [adverb]
Definition : without interruption
Synonym : always, constantly, incessantly, perpetually
ตัวอย่างประโยค
The world is constantly changing.


ETdict.com, Copyright ©