คำแปล forward แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ forward อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

forward แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. forward [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยไปข้างหน้า
Synonym : ahead, , forth, onward
คำที่เกี่ยวข้อง : โดยอยู่ข้างหน้า, โดยล้ำหน้า

2. forward [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ก้าวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง : คืบหน้า

3. forward [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไปข้างหน้า

4. forward [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับวันข้างหน้า

5. forward [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่งกองหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง : กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า

6. forward [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งต่อ (จดหมาย)

7. forward [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนับสนุน
Synonym : advance, assist, promote
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่งเสริม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does forward mean?
The meaning of forward .
1. forward [noun]
Definition : the person who plays the position of forward in certain games, such as basketball, soccer, or hockey

2. forward [noun]
Definition : a position on a basketball, soccer, or hockey team

3. forward [verb]
Definition : send or ship onward from an intermediate post or station in transit
Synonym : send on
ตัวอย่างประโยค
Forward my mail.

4. forward [adjective]
Definition : at or near or directed toward the front
ตัวอย่างประโยค
The forward section of the aircraft.
A forward plunge down the stairs.
Forward motion.

5. forward [adjective]
Definition : used of temperament or behavior
lacking restraint or modesty
ตัวอย่างประโยค
A forward child badly in need of discipline.

6. forward [adjective]
Definition : of the transmission gear causing forward movement in a motor vehicle
ตัวอย่างประโยค
In a forward gear.

7. forward [adjective]
Definition : moving forward
Synonym : advancing, forward-moving

8. forward [adverb]
Definition : at or to or toward the front
Synonym : forrad, forrard, forwards, frontward, frontwards
ตัวอย่างประโยค
He faced forward.
Step forward.
She practiced sewing backward as well as frontward on her new sewing machine.

9. forward [adverb]
Definition : forward in time or order or degree
Synonym : forth, onward
ตัวอย่างประโยค
From that time forth.
From the sixth century onward.

10. forward [adverb]
Definition : toward the future
forward in time
Synonym : ahead
ตัวอย่างประโยค
I like to look ahead in imagination to what the future may bring.
I look forward to seeing you.

11. forward [adverb]
Definition : in a forward direction
Synonym : ahead, forrader, forwards, onward, onwards
ตัวอย่างประโยค
Go ahead.
The train moved ahead slowly.
The boat lurched ahead.
Moved onward into the forest.
They went slowly forward in the mud.

12. forward [adverb]
Definition : near or toward the bow of a ship or cockpit of a plane
Synonym : fore
ตัวอย่างประโยค
The captain went fore (or forward) to check the instruments.


ETdict.com, Copyright ©