คำแปล further แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ further อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

further แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

further (adverb) : far
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. further [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเพิ่มเข้ามา
Synonym : additional, more
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเสริม, ซึ่งเพิ่มเติม

2. further [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : มากขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง : เพิ่มขึ้น

3. further [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่งเสริม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does further mean?
The meaning of further .
1. further [verb]
Definition : promote the growth of
Synonym : foster
ตัวอย่างประโยค
Foster our children's well-being and education.

2. further [verb]
Definition : contribute to the progress or growth of
Synonym : advance, boost, encourage, promote
ตัวอย่างประโยค
I am promoting the use of computers in the classroom.

3. further [adjective]
Definition : more distant in especially degree
Synonym : farther
ตัวอย่างประโยค
Nothing could be further from the truth.
Further from our expectations.
Farther from the truth.
Farther from our expectations.

4. further [adverb]
Definition : to or at a greater extent or degree or a more advanced stage (`further' is used more often than `farther' in this abstract sense)
Synonym : farther
ตัวอย่างประโยค
Further complicated by uncertainty about the future.
Let's not discuss it further.
Nothing could be further from the truth.
They are further along in their research than we expected.
The application of the law was extended farther.
He is going no farther in his studies.

5. further [adverb]
Definition : in addition or furthermore
ตัวอย่างประโยค
If we further suppose.
Stated further that he would not cooperate with them.
They are definitely coming; further, they should be here already.

6. further [adverb]
Definition : to or at a greater distance in time or space (`farther' is used more frequently than `further' in this physical sense)
Synonym : farther
ตัวอย่างประโยค
Farther north.
Moved farther away.
Farther down the corridor.
The practice may go back still farther to the Druids.
Went only three miles further.
Further in the future.


ETdict.com, Copyright ©