คำแปล gain แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gain อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gain แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. gain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ได้รับ
Synonym : earn, obtain, procure, receive
Antonym : lose
คำที่เกี่ยวข้อง : สำเร็จ, บรรลุ, ได้กำไร, ได้ประโยชน์, เอาชนะจนได้บางสิ่งมา

2. gain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เพิ่ม
Synonym : increase, enlarge, expand
Antonym : decrease,lessen
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้มากขึ้น

3. gain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไปถึง
Synonym : reach
คำที่เกี่ยวข้อง : มาถึง

4. gain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลประโยชน์
Synonym : benefit, advantage, profit
คำที่เกี่ยวข้อง : ผลกำไร

5. gain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนที่เพิ่มขึ้น
Synonym : increase, enlargement
Antonym : decrease,reduction
คำที่เกี่ยวข้อง : ปริมาณที่ขยายออก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gain mean?
The meaning of gain .
1. gain [noun]
Definition : a quantity that is added
Synonym : addition, increase
ตัวอย่างประโยค
There was an addition to property taxes this year.
They recorded the cattle's gain in weight over a period of weeks.

2. gain [noun]
Definition : the advantageous quality of being beneficial
Synonym : profit

3. gain [noun]
Definition : the amount of increase in signal power or voltage or current expressed as the ratio of output to input
Synonym : amplification

4. gain [noun]
Definition : the amount by which the revenue of a business exceeds its cost of operating

5. gain [verb]
Definition : obtain
Synonym : derive
ตัวอย่างประโยค
Derive pleasure from one's garden.

6. gain [verb]
Definition : win something through one's efforts
Synonym : acquire, win
ตัวอย่างประโยค
I acquired a passing knowledge of Chinese.
Gain an understanding of international finance.

7. gain [verb]
Definition : derive a benefit from
Synonym : benefit, profit
ตัวอย่างประโยค
She profited from his vast experience.

8. gain [verb]
Definition : reach a destination, either real or abstract
Synonym : arrive at, attain, hit, make, reach
ตัวอย่างประโยค
We hit Detroit by noon.
The water reached the doorstep.
We barely made it to the finish line.
I have to hit the MAC machine before the weekend starts.

9. gain [verb]
Definition : obtain advantages, such as points, etc.
Synonym : advance, gain ground, get ahead, make headway, pull ahead, win
ตัวอย่างประโยค
The home team was gaining ground.
After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one playoff berth in the Western Conference.

10. gain [verb]
Definition : rise in rate or price
Synonym : advance
ตัวอย่างประโยค
The stock market gained 24 points today.

11. gain [verb]
Definition : increase or develop
Synonym : gather
ตัวอย่างประโยค
The peace movement gained momentum.
The car gathers speed.

12. gain [verb]
Definition : earn on some commercial or business transaction
earn as salary or wages
Synonym : bring in, clear, earn, make, pull in, realise, realize, take in
ตัวอย่างประโยค
How much do you make a month in your new job?.
She earns a lot in her new job.
This merger brought in lots of money.
He clears $5,000 each month.

13. gain [verb]
Definition : increase (one's body weight)
Synonym : put on
ตัวอย่างประโยค
She gained 20 pounds when she stopped exercising.


ETdict.com, Copyright ©