คำแปล generic แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ generic อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

generic แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. generic [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โดยทั่วไป


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does generic mean?
The meaning of generic .
1. generic [noun]
Definition : a wine that is a blend of several varieties of grapes with no one grape predominating
a wine that does not carry the name of any specific grape
Synonym : generic wine

2. generic [noun]
Definition : any product that can be sold without a brand name

3. generic [adjective]
Definition : relating to or common to or descriptive of all members of a genus
ตัวอย่างประโยค
The generic name.

4. generic [adjective]
Definition : (of drugs) not protected by trademark
ตัวอย่างประโยค
`Acetaminophen' is the generic form of the proprietary drug `Tylenol'.

5. generic [adjective]
Definition : applicable to an entire class or group
ตัวอย่างประโยค
Is there a generic Asian mind?.


ETdict.com, Copyright ©