คำแปล get up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ get up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

get up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สูงขึ้น
Synonym : go up, go up to, send up, take up

2. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ยืนขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง : ลุกขึ้น

3. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ดึงขึ้น
Synonym : pull up

4. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : สร้าง

5. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า)
Synonym : be up, get upto

6. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ลุกขึ้น (หลังจากเจ็บป่วย)
คำที่เกี่ยวข้อง : หายดีขึ้น

7. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เพิ่มขึ้น
Synonym : go down
คำที่เกี่ยวข้อง : มากขึ้น

8. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ (ความรู้สึกบางอย่าง) มากขึ้น
Synonym : work up

9. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ศึกษา
Synonym : work up
คำที่เกี่ยวข้อง : เตรียมตัว

10. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : สร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง : จัด

11. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เตรียมใช้
Synonym : get up
คำที่เกี่ยวข้อง : ใส่

12. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เปลี่ยนโฉม (แต่งตัว)
Synonym : get up, got up

13. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : (ลอย) โด่งขึ้น
Synonym : come through

14. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ไป (คำสั่งกระตุ้นม้า)
คำที่เกี่ยวข้อง : ไปข้างหน้า

15. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : อยาก (หิว, กระหาย)
Synonym : work up

16. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เริ่มสนุกกับ
Synonym : work up
คำที่เกี่ยวข้อง : ต้องการ (ทำ), อยาก (ทำ)

17. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ขุ่นเคือง
Synonym : put up
คำที่เกี่ยวข้อง : รำคาญ

18. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้โกรธมาก
Synonym : be up
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้พลุ่งพล่าน

19. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : โกรธ
Synonym : have up, put up
คำที่เกี่ยวข้อง : โมโห, ไม่พอใจ

20. get up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does get up mean?
The meaning of get up .
1. get up [verb]
Definition : rise to one's feet
Synonym : arise, rise, stand up, uprise
ตัวอย่างประโยค
The audience got up and applauded.

2. get up [verb]
Definition : get up and out of bed
Synonym : arise, rise, turn out, uprise
ตัวอย่างประโยค
I get up at 7 A.M. every day.
They rose early.
He uprose at night.

3. get up [verb]
Definition : raise from a lower to a higher position
Synonym : bring up, elevate, lift, raise
ตัวอย่างประโยค
Raise your hands.
Lift a load.

4. get up [verb]
Definition : cause to rise
ตัวอย่างประโยค
The sergeant got us up at 2 A.M..

5. get up [verb]
Definition : develop
Synonym : work up
ตัวอย่างประโยค
We worked up an as of an appetite.

6. get up [verb]
Definition : put on special clothes to appear particularly appealing and attractive
Synonym : attire, deck out, deck up, dress up, fancy up, fig out, fig up, gussy up, overdress, prink, rig out, tog out, tog up, trick out, trick up
ตัวอย่างประโยค
She never dresses up, even when she goes to the opera.
The young girls were all fancied up for the party.

7. get up [verb]
Definition : arrange by systematic planning and united effort
Synonym : devise, machinate, organise, organize, prepare
ตัวอย่างประโยค
Machinate a plot.
Organize a strike.
Devise a plan to take over the director's office.

8. get up [verb]
Definition : study intensively, as before an exam
Synonym : bone, bone up, cram, drum, grind away, mug up, swot, swot up
ตัวอย่างประโยค
I had to bone up on my Latin verbs before the final exam.

9. getup [noun]
Definition : a set of clothing (with accessories)
Synonym : getup, outfit, rig, turnout
ตัวอย่างประโยค
His getup was exceedingly elegant.


ETdict.com, Copyright ©