คำแปล give up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ give up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

give up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. give up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ยกเลิก
คำที่เกี่ยวข้อง : หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง

2. give up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ยอมยกให้
Synonym : deliver over, give over
คำที่เกี่ยวข้อง : ยินยอมให้

3. give up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ไม่คอย

4. give up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ)
Synonym : give up on

5. give up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)

6. give up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตาย (คำเก่า)
Synonym : yield up

7. give up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง)
Synonym : yield up


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does give up mean?
The meaning of give up .
1. give up [verb]
Definition : lose (s.th.) or lose the right to (s.th.) by some error, offense, or crime
Synonym : forego, forfeit, forgo, throw overboard, waive
ตัวอย่างประโยค
You've forfeited your right to name your successor.
Forfeited property.

2. give up [verb]
Definition : give up with the intent of never claiming again
Synonym : abandon
ตัวอย่างประโยค
Abandon your life to God.
She gave up her children to her ex-husband when she moved to Tahiti.
We gave the drowning victim up for dead.

3. give up [verb]
Definition : give up in the face of defeat of lacking hope
admit defeat
Synonym : chuck up the sponge, drop by the wayside, drop out, fall by the wayside, quit, throw in, throw in the towel
ตัวอย่างประโยค
In the second round, the challenger gave up.

4. give up [verb]
Definition : put an end to a state or an activity
Synonym : cease, discontinue, lay off, quit, stop
ตัวอย่างประโยค
Quit teasing your little brother.

5. give up [verb]
Definition : give up what is not strictly needed
Synonym : dispense with, part with, spare
ตัวอย่างประโยค
He asked if they could spare one of their horses to speed his journey.

6. give up [verb]
Definition : part with a possession or right
Synonym : free, release, relinquish, resign
ตัวอย่างประโยค
I am relinquishing my bedroom to the long-term house guest.
Resign a claim to the throne.

7. give up [verb]
Definition : leave (a job, post, or position) voluntarily
Synonym : renounce, resign, vacate
ตัวอย่างประโยค
She vacated the position when she got pregnant.
The chairman resigned when he was found to have misappropriated funds.

8. give up [verb]
Definition : relinquish possession or control over
Synonym : cede, deliver, surrender
ตัวอย่างประโยค
The squatters had to surrender the building after the police moved in.

9. give up [verb]
Definition : give up or agree to forgo to the power or possession of another
Synonym : surrender
ตัวอย่างประโยค
The last Taleban fighters finally surrendered.

10. give up [verb]
Definition : stop maintaining or insisting on
of ideas or claims
Synonym : abandon
ตัวอย่างประโยค
He abandoned the thought of asking for her hand in marriage.
Both sides have to give up some claims in these negotiations.

11. give up [verb]
Definition : allow the other (baseball) team to score
Synonym : allow
ตัวอย่างประโยค
Give up a run.

12. give up [verb]
Definition : stop consuming
Synonym : kick
ตัวอย่างประโยค
Kick a habit.
Give up alcohol.


ETdict.com, Copyright ©