คำแปล goat แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ goat อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

goat แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. goat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แพะ

2. goat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does goat mean?
The meaning of goat .
1. goat [noun]
Definition : any of numerous agile ruminants related to sheep but having a beard and straight horns
Synonym : caprine animal

2. goat [noun]
Definition : a victim of ridicule or pranks
Synonym : butt, laughingstock, stooge

3. goat [noun]
Definition : (astrology) a person who is born while the sun is in Capricorn
Synonym : capricorn

4. goat [noun]
Definition : the tenth sign of the zodiac
the sun is in this sign from about December 22 to January 19
Synonym : capricorn, capricorn the goat


ETdict.com, Copyright ©