คำแปล grant แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ grant อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

grant แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. grant [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยินยอม
Synonym : allow, bestow, award
Antonym : disallow
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอมให้, ประทาน, ให้รางวัล

2. grant [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินช่วยเหลือ
Synonym : allowance, financial aid, grant-in-aid
คำที่เกี่ยวข้อง : เงินบริจาค, เงินสนับสนุน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does grant mean?
The meaning of grant .
1. grant [noun]
Definition : any monetary aid

2. grant [noun]
Definition : the act of providing a subsidy
Synonym : subsidisation, subsidization

3. grant [noun]
Definition : (law) a transfer of property by deed of conveyance
Synonym : assignment

4. grant [noun]
Definition : Scottish painter
cousin of Lytton Strachey and member of the Bloomsbury Group (1885-1978)
Synonym : duncan grant, duncan james corrow grant

5. grant [noun]
Definition : United States actor (born in England) who was the elegant leading man in many films (1904-1986)
Synonym : cary grant

6. grant [noun]
Definition : 18th President of the United States
commander of the Union armies in the American Civil War (1822-1885)
Synonym : hiram ulysses grant, president grant, ulysses grant, ulysses s. grant, ulysses simpson grant

7. grant [noun]
Definition : a contract granting the right to operate a subsidiary business
Synonym : concession
ตัวอย่างประโยค
He got the beer concession at the ball park.

8. grant [noun]
Definition : a right or privilege that has been granted

9. grant [verb]
Definition : let have
Synonym : allow
ตัวอย่างประโยค
Grant permission.
Mandela was allowed few visitors in prison.

10. grant [verb]
Definition : give as judged due or on the basis of merit
Synonym : award
ตัวอย่างประโยค
The referee awarded a free kick to the team.
The jury awarded a million dollars to the plaintiff.
Funds are granted to qualified researchers.

11. grant [verb]
Definition : be willing to concede
Synonym : concede, yield
ตัวอย่างประโยค
I grant you this much.

12. grant [verb]
Definition : allow to have
Synonym : accord, allot
ตัวอย่างประโยค
Grant a privilege.

13. grant [verb]
Definition : bestow, especially officially
Synonym : give
ตัวอย่างประโยค
Grant a degree.
Give a divorce.
This bill grants us new rights.

14. grant [verb]
Definition : give over
surrender or relinquish to the physical control of another
Synonym : cede, concede, yield

15. grant [verb]
Definition : transfer by deed
Synonym : deed over
ตัวอย่างประโยค
Grant land.


ETdict.com, Copyright ©