คำแปล gray แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gray อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gray แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. gray [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทึม
Synonym : foggy, cloudy
Antonym : cloudless
คำที่เกี่ยวข้อง : มัว

2. gray [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีเทา

3. gray [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แก่มาก
Synonym : ancient, antigue
Antonym : new,young
คำที่เกี่ยวข้อง : เก่ามาก

4. gray [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กลายเป็นสีเทา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gray mean?
The meaning of gray .
1. gray [noun]
Definition : a neutral achromatic color midway between white and black
Synonym : grayness, grey, greyness

2. gray [noun]
Definition : clothing that is a grey color
Synonym : grey
ตัวอย่างประโยค
He was dressed in grey.

3. gray [noun]
Definition : any organization or party whose uniforms or badges are grey
Synonym : grey
ตัวอย่างประโยค
The Confederate army was a vast grey.

4. gray [noun]
Definition : horse of a light gray or whitish color
Synonym : grey

5. gray [noun]
Definition : the SI unit of energy absorbed from ionizing radiation
equal to the absorption of one joule of radiation energy by one kilogram of matter
one gray equals 100 rad
Synonym : gy

6. gray [noun]
Definition : English radiobiologist in whose honor the gray (the SI unit of energy for the absorbed dose of radiation) was named (1905-1965)
Synonym : louis harold gray

7. gray [noun]
Definition : English poet best known for his elegy written in a country churchyard (1716-1771)
Synonym : thomas gray

8. gray [noun]
Definition : American navigator who twice circumnavigated the globe and who discovered the Columbia River (1755-1806)
Synonym : robert gray

9. gray [noun]
Definition : United States botanist who specialized in North American flora and who was an early supporter of Darwin's theories of evolution (1810-1888)
Synonym : asa gray

10. gray [verb]
Definition : make grey
Synonym : grey
ตัวอย่างประโยค
The painter decided to grey the sky.

11. gray [verb]
Definition : turn grey
Synonym : grey
ตัวอย่างประโยค
Her hair began to grey.

12. gray [adjective]
Definition : of an achromatic color of any lightness intermediate between the extremes of white and black
Synonym : grayish, grey, greyish
ตัวอย่างประโยค
The little grey cells.
Gray flannel suit.
A man with greyish hair.

13. gray [adjective]
Definition : showing characteristics of age, especially having grey or white hair
Synonym : gray-haired, gray-headed, grey, grey-haired, grey-headed, grizzly, hoar, hoary, white-haired
ตัวอย่างประโยค
Whose beard with age is hoar.
Nodded his hoary head.

14. gray [adjective]
Definition : used to signify the Confederate forces in the American Civil War (who wore grey uniforms)
Synonym : grey
ตัวอย่างประโยค
A stalwart grey figure.

15. gray [adjective]
Definition : intermediate in character or position
Synonym : grey
ตัวอย่างประโยค
A grey area between clearly legal and strictly illegal.


ETdict.com, Copyright ©