คำแปล great แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ great อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

great แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. great [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดีมาก
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

2. great [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สำคัญ
Synonym : significant
Antonym : insignificant
คำที่เกี่ยวข้อง : โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่

3. great [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยาวนาน
คำที่เกี่ยวข้อง : นาน

4. great [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : คำอุทานแสดงความพอใจ
Synonym : bravo


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does great mean?
The meaning of great .
1. great [noun]
Definition : a person who has achieved distinction and honor in some field
ตัวอย่างประโยค
He is one of the greats of American music.

2. great [adjective]
Definition : relatively large in size or number or extent
larger than others of its kind
ตัวอย่างประโยค
A great juicy steak.
A great multitude.
The great auk.
A great old oak.
A great ocean liner.
A great delay.

3. great [adjective]
Definition : of major significance or importance
Synonym : outstanding
ตัวอย่างประโยค
A great work of art.
Einstein was one of the outstanding figures of the 20th centurey.

4. great [adjective]
Definition : remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect
ตัวอย่างประโยค
A great crisis.
Had a great stake in the outcome.

5. great [adjective]
Definition : very good
Synonym : bang-up, bully, corking, cracking, dandy, groovy, keen, neat, nifty, not bad, peachy, slap-up, smashing, swell
ตัวอย่างประโยค
He did a bully job.
A neat sports car.
Had a great time at the party.
You look simply smashing.

6. great [adjective]
Definition : uppercase
Synonym : capital, majuscule
ตัวอย่างประโยค
Capital A.
Great A.
Many medieval manuscripts are in majuscule script.

7. great [adjective]
Definition : in an advanced stage of pregnancy
Synonym : big, enceinte, expectant, gravid, heavy, large, with child
ตัวอย่างประโยค
Was big with child.
Was great with child.


ETdict.com, Copyright ©