คำแปล ground แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ground อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ground แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ground (verb) : grind
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ground [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผิวดิน
Synonym : sand, soil
คำที่เกี่ยวข้อง : ผิวโลก, พื้นดิน, พื้น

2. ground [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สนาม
Synonym : field, territory

3. ground [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เหตุผล
Synonym : reason, rationale
คำที่เกี่ยวข้อง : สาเหตุ

4. ground [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง : เรื่อง

5. ground [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พื้นหลัง
Synonym : background
คำที่เกี่ยวข้อง : ภูมิหลัง

6. ground [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ก้นทะเล / แม่น้ำ / ทะเลสาบ

7. ground [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วางที่พื้น
Synonym : floor
คำที่เกี่ยวข้อง : วางพื้น

8. ground [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้พื้นฐาน
Synonym : educate, train
คำที่เกี่ยวข้อง : ฝึกสอนพื้นฐานให้

9. ground [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สร้าง
Synonym : establish, found
คำที่เกี่ยวข้อง : ก่อตั้ง

10. ground [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต่อสายดิน
คำที่เกี่ยวข้อง : ต่อสายลงพื้น

11. ground [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ร่อนลง (เครื่องบิน)
Synonym : strand
คำที่เกี่ยวข้อง : ลงจอด, ลงสู่พื้น

12. ground [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระทบพื้น
คำที่เกี่ยวข้อง : ถึงพื้น

13. ground [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ี่กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ grind
คำที่เกี่ยวข้อง : ี

14. ground [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ี่กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ grind
คำที่เกี่ยวข้อง : ี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ground mean?
The meaning of ground .
1. ground [noun]
Definition : the solid part of the earth's surface
Synonym : dry land, earth, land, solid ground, terra firma
ตัวอย่างประโยค
The plane turned away from the sea and moved back over land.
The earth shook for several minutes.
He dropped the logs on the ground.

2. ground [noun]
Definition : a rational motive for a belief or action
Synonym : reason
ตัวอย่างประโยค
The reason that war was declared.
The grounds for their declaration.

3. ground [noun]
Definition : the loose soft material that makes up a large part of the land surface
Synonym : earth
ตัวอย่างประโยค
They dug into the earth outside the church.

4. ground [noun]
Definition : a relation that provides the foundation for something
Synonym : basis, footing
ตัวอย่างประโยค
They were on a friendly footing.
He worked on an interim basis.

5. ground [noun]
Definition : a position to be won or defended in battle (or as if in battle)
ตัวอย่างประโยค
They gained ground step by step.
They fought to regain the lost ground.

6. ground [noun]
Definition : the part of a scene (or picture) that lies behind objects in the foreground
Synonym : background
ตัวอย่างประโยค
He posed her against a background of rolling hills.

7. ground [noun]
Definition : material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)
Synonym : land, soil
ตัวอย่างประโยค
The land had never been plowed.
Good agricultural soil.

8. ground [noun]
Definition : a relatively homogeneous percept extending back of the figure on which attention is focused

9. ground [noun]
Definition : a connection between an electrical device and a large conducting body, such as the earth (which is taken to be at zero voltage)
Synonym : earth

10. ground [noun]
Definition : (art) the surface (as a wall or canvas) prepared to take the paint for a painting

11. ground [noun]
Definition : the first or preliminary coat of paint or size applied to a surface
Synonym : flat coat, primer, primer coat, priming, priming coat, undercoat

12. ground [verb]
Definition : fix firmly and stably
Synonym : anchor
ตัวอย่างประโยค
Anchor the lamppost in concrete.

13. ground [verb]
Definition : confine or restrict to the ground
ตัวอย่างประโยค
After the accident, they grounded the plane and the pilot.

14. ground [verb]
Definition : place or put on the ground

15. ground [verb]
Definition : instruct someone in the fundamentals of a subject

16. ground [verb]
Definition : bring to the ground
Synonym : run aground, strand
ตัวอย่างประโยค
The storm grounded the ship.

17. ground [verb]
Definition : hit or reach the ground
Synonym : run aground

18. ground [verb]
Definition : throw to the ground in order to stop play and avoid being tackled behind the line of scrimmage

19. ground [verb]
Definition : hit a groundball
ตัวอย่างประโยค
He grounded to the second baseman.

20. ground [verb]
Definition : hit onto the ground

21. ground [verb]
Definition : cover with a primer
apply a primer to
Synonym : prime, undercoat

22. ground [verb]
Definition : connect to a ground
ตัวอย่างประโยค
Ground the electrical connections for safety reasons.

23. ground [verb]
Definition : use as a basis for
found on
Synonym : base, establish, found
ตัวอย่างประโยค
Base a claim on some observation.


ETdict.com, Copyright ©