คำแปล habit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ habit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

habit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. habit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การติดยาเสพย์ติด

2. habit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กิจวัตร
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่ทำเป็นประจำ

3. habit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ธรรมเนียม
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเพณี

4. habit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นิสัย
Synonym : disposition, routine
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเคยชิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does habit mean?
The meaning of habit .
1. habit [noun]
Definition : an established custom
Synonym : wont
ตัวอย่างประโยค
It was their habit to dine at 7 every evening.

2. habit [noun]
Definition : (psychology) an automatic pattern of behavior in reaction to a specific situation
may be inherited or acquired through frequent repetition
Synonym : use
ตัวอย่างประโยค
Owls have nocturnal habits.
She had a habit twirling the ends of her hair.
Long use had hardened him to it.

3. habit [noun]
Definition : a distinctive attire worn by a member of a religious order

4. habit [noun]
Definition : the general form or mode of growth (especially of a plant or crystal)
ตัวอย่างประโยค
A shrub of spreading habit.

5. habit [noun]
Definition : attire that is typically worn by a horseback rider (especially a woman's attire)
Synonym : riding habit

6. habit [noun]
Definition : excessive use of drugs
Synonym : drug abuse, substance abuse

7. habit [verb]
Definition : put a habit on


ETdict.com, Copyright ©