คำแปล hard แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hard อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hard แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hard [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : (อากาศ) รุนแรง
คำที่เกี่ยวข้อง : หนัก

2. hard [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แข็ง
Synonym : firm, rigid, stiff
Antonym : soft,yielding

3. hard [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แข็งกระด้าง
คำที่เกี่ยวข้อง : ดุดัน, ไร้เมตตา

4. hard [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยใช้สมาธิ

5. hard [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยแรง
Synonym : forcefully, strenuously, vigorously
Antonym : gently
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างแรง

6. hard [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เต็มไปด้วยปัญหา

7. hard [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ต้องใช้ความพยายามมาก

8. hard [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นจริง
คำที่เกี่ยวข้อง : แท้จริง

9. hard [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง : ลำบาก

10. hard [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างใช้ความพยายามมาก
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างทรหด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hard mean?
The meaning of hard .
1. hard [adjective]
Definition : not easy
requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure
Synonym : difficult
ตัวอย่างประโยค
A difficult task.
Nesting places on the cliffs are difficult of access.
Difficult times.
Why is it so hard for you to keep a secret?.

2. hard [adjective]
Definition : dispassionate
ตัวอย่างประโยค
Took a hard look.
A hard bargainer.

3. hard [adjective]
Definition : resisting weight or pressure

4. hard [adjective]
Definition : very strong or vigorous
Synonym : knockout, severe
ตัวอย่างประโยค
Strong winds.
A hard left to the chin.
A knockout punch.
A severe blow.

5. hard [adjective]
Definition : characterized by effort to the point of exhaustion
especially physical effort
Synonym : arduous, backbreaking, grueling, gruelling, heavy, laborious, operose, punishing, toilsome
ตัวอย่างประโยค
Worked their arduous way up the mining valley.
A grueling campaign.
Hard labor.
Heavy work.
Heavy going.
Spent many laborious hours on the project.
Set a punishing pace.

6. hard [adjective]
Definition : produced without vibration of the vocal cords
Synonym : surd, unvoiced, voiceless
ตัวอย่างประโยค
Unvoiced consonants such as `p' and `k' and `s'.

7. hard [adjective]
Definition : (of light) transmitted directly from a pointed light source
Synonym : concentrated

8. hard [adjective]
Definition : (of speech sounds)
produced with the back of the tongue raised toward or touching the velum
ตัวอย่างประโยค
Russian distinguished between hard consonants and palatalized or soft consonants.

9. hard [adjective]
Definition : given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors
Synonym : heavy, intemperate
ตัวอย่างประโยค
A hard drinker.

10. hard [adjective]
Definition : being distilled rather than fermented
having a high alcoholic content
Synonym : strong
ตัวอย่างประโยค
Hard liquor.

11. hard [adjective]
Definition : unfortunate or hard to bear
Synonym : tough
ตัวอย่างประโยค
Had hard luck.
A tough break.

12. hard [adjective]
Definition : dried out
ตัวอย่างประโยค
Hard dry rolls left over from the day before.

13. hard [adverb]
Definition : with effort or force or vigor
ตัวอย่างประโยค
The team played hard.
Worked hard all day.
Pressed hard on the lever.
Hit the ball hard.
Slammed the door hard.

14. hard [adverb]
Definition : with firmness
Synonym : firmly
ตัวอย่างประโยค
Held hard to the railing.

15. hard [adverb]
Definition : earnestly or intently
ตัวอย่างประโยค
Thought hard about it.
Stared hard at the accused.

16. hard [adverb]
Definition : causing great damage or hardship
Synonym : severely
ตัวอย่างประโยค
Industries hit hard by the depression.
She was severely affected by the bank's failure.

17. hard [adverb]
Definition : slowly and with difficulty
ตัวอย่างประโยค
Prejudices die hard.

18. hard [adverb]
Definition : indulging excessively
Synonym : heavily, intemperately
ตัวอย่างประโยค
He drank heavily.

19. hard [adverb]
Definition : into a solid condition
ตัวอย่างประโยค
Concrete that sets hard within a few hours.

20. hard [adverb]
Definition : very near or close in space or time
ตัวอย่างประโยค
It stands hard by the railroad tracks.
They were hard on his heels.
A strike followed hard upon the plant's opening.

21. hard [adverb]
Definition : with pain or distress or bitterness
ตัวอย่างประโยค
He took the rejection very hard.

22. hard [adverb]
Definition : to the full extent possible
all the way
ตัวอย่างประโยค
Hard alee.
The ship went hard astern.
Swung the wheel hard left.


ETdict.com, Copyright ©