คำแปล have แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ have อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

have แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. have [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คลอด
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้กำเนิด

2. have [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัด
คำที่เกี่ยวข้อง : เตรียมการ

3. have [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ได้รับ
Synonym : get, obtain, receive
คำที่เกี่ยวข้อง : ได้

4. have [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นโรค
คำที่เกี่ยวข้อง : ป่วยเป็นโรค

5. have [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มี
คำที่เกี่ยวข้อง : ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ

6. have [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีแขก
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้การต้อนรับแขก

7. have [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รับประทาน
คำที่เกี่ยวข้อง : กิน, ทาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does have mean?
The meaning of have .
1. have [noun]
Definition : a person who possesses great material wealth
Synonym : rich person, wealthy person

2. have [verb]
Definition : have or possess, either in a concrete or an abstract sense
Synonym : have got, hold
ตัวอย่างประโยค
She has $1,000 in the bank.
He has got two beautiful daughters.
She holds a Master's degree from Harvard.

3. have [verb]
Definition : have as a feature
Synonym : feature
ตัวอย่างประโยค
This restaurant features the most famous chefs in France.

4. have [verb]
Definition : go through (mental or physical states or experiences)
Synonym : experience, get, receive
ตัวอย่างประโยค
Get an idea.
Experience vertigo.
Get nauseous.
Receive injuries.
Have a feeling.

5. have [verb]
Definition : have ownership or possession of
Synonym : own, possess
ตัวอย่างประโยค
He owns three houses in Florida.
How many cars does she have?.

6. have [verb]
Definition : cause to move
cause to be in a certain position or condition
Synonym : get, let
ตัวอย่างประโยค
He got his squad on the ball.
This let me in for a big surprise.
He got a girl into trouble.

7. have [verb]
Definition : serve oneself to, or consume regularly
Synonym : consume, ingest, take, take in
ตัวอย่างประโยค
Have another bowl of chicken soup!.
I don't take sugar in my coffee.

8. have [verb]
Definition : have a personal or business relationship with someone
ตัวอย่างประโยค
Have a postdoc.
Have an assistant.
Have a lover.

9. have [verb]
Definition : organize or be responsible for
Synonym : give, hold, make, throw
ตัวอย่างประโยค
Hold a reception.
Have, throw, or make a party.
Give a course.

10. have [verb]
Definition : have left
ตัวอย่างประโยค
I have two years left.
I don't have any money left.
They have two more years before they retire.

11. have [verb]
Definition : be confronted with
ตัวอย่างประโยค
What do we have here?.
Now we have a fine mess.

12. have [verb]
Definition : undergo
Synonym : experience
ตัวอย่างประโยค
The stocks had a fast run-up.

13. have [verb]
Definition : suffer from
be ill with
ตัวอย่างประโยค
She has arthritis.

14. have [verb]
Definition : cause to do
cause to act in a specified manner
Synonym : cause, get, induce, make, stimulate
ตัวอย่างประโยค
The ads induced me to buy a VCR.
My children finally got me to buy a computer.
My wife made me buy a new sofa.

15. have [verb]
Definition : receive willingly something given or offered
Synonym : accept, take
ตัวอย่างประโยค
The only girl who would have him was the miller's daughter.
I won't have this dog in my house!.
Please accept my present.

16. have [verb]
Definition : get something
come into possession of
Synonym : receive
ตัวอย่างประโยค
Receive payment.
Receive a gift.
Receive letters from the front.

17. have [verb]
Definition : undergo (as of injuries and illnesses)
Synonym : get, suffer, sustain
ตัวอย่างประโยค
She suffered a fracture in the accident.
He had an insulin shock after eating three candy bars.
She got a bruise on her leg.
He got his arm broken in the scuffle.

18. have [verb]
Definition : achieve a point or goal
Synonym : get, make
ตัวอย่างประโยค
Nicklaus had a 70.
The Brazilian team got 4 goals.
She made 29 points that day.

19. have [verb]
Definition : cause to be born
Synonym : bear, birth, deliver, give birth
ตัวอย่างประโยค
My wife had twins yesterday!.

20. have [verb]
Definition : have sex with
archaic use
Synonym : take
ตัวอย่างประโยค
He had taken this woman when she was most vulnerable.


ETdict.com, Copyright ©