คำแปล heart แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ heart อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

heart แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. heart [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความรัก
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเอ็นดู

2. heart [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จิตใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก

3. heart [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ไพ่โพแดง

4. heart [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนสำคัญ
Synonym : center, core, kernel
คำที่เกี่ยวข้อง : ใจกลาง, แก่น

5. heart [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวใจ (อวัยวะ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does heart mean?
The meaning of heart .
1. heart [noun]
Definition : the locus of feelings and intuitions
Synonym : bosom
ตัวอย่างประโยค
In your heart you know it is true.
Her story would melt your bosom.

2. heart [noun]
Definition : the hollow muscular organ located behind the sternum and between the lungs
its rhythmic contractions move the blood through the body
Synonym : pump, ticker
ตัวอย่างประโยค
He stood still, his heart thumping wildly.

3. heart [noun]
Definition : the courage to carry on
Synonym : mettle, nerve, spunk
ตัวอย่างประโยค
He kept fighting on pure spunk.
You haven't got the heart for baseball.

4. heart [noun]
Definition : an area that is approximately central within some larger region
Synonym : center, centre, eye, middle
ตัวอย่างประโยค
It is in the center of town.
They ran forward into the heart of the struggle.
They were in the eye of the storm.

5. heart [noun]
Definition : the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience
Synonym : center, centre, core, essence, gist, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum
ตัวอย่างประโยค
The gist of the prosecutor's argument.
The heart and soul of the Republican Party.
The nub of the story.

6. heart [noun]
Definition : an inclination or tendency of a certain kind
Synonym : spirit
ตัวอย่างประโยค
He had a change of heart.

7. heart [noun]
Definition : a plane figure with rounded sides curving inward at the top and intersecting at the bottom
conventionally used on playing cards and valentines
ตัวอย่างประโยค
He drew a heart and called it a valentine.

8. heart [noun]
Definition : a firm rather dry variety meat (usually beef or veal)
ตัวอย่างประโยค
A five-pound beef heart will serve six.

9. heart [noun]
Definition : a positive feeling of liking
Synonym : affection, affectionateness, fondness, philia, tenderness, warmheartedness, warmness
ตัวอย่างประโยค
He had trouble expressing the affection he felt.
The child won everyone's heart.
The warmness of his welcome made us feel right at home.

10. heart [noun]
Definition : a playing card in the major suit that has one or more red hearts on it
ตัวอย่างประโยค
He led the queen of hearts.
Hearts were trumps.


ETdict.com, Copyright ©