คำแปล heel แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ heel อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

heel แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. heel [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนเลว (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : backguard, scoundrel, villain
Antonym : gentleman
คำที่เกี่ยวข้อง : คนไม่ดี

2. heel [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส้นเท้า
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนหลังของกีบเท้าสัตว์

3. heel [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนที่เป็นส้นเท้าของถุงเท้า
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนที่เป็นส้นเท้าของรองเท้า

4. heel [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เอียง
Synonym : tilt
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ลาด

5. heel [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เอียง
Synonym : lean, tilt
คำที่เกี่ยวข้อง : ลาด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does heel mean?
The meaning of heel .
1. heel [noun]
Definition : the bottom of a shoe or boot
the back part of a shoe or boot that touches the ground and provides elevation

2. heel [noun]
Definition : the back part of the human foot

3. heel [noun]
Definition : someone who is morally reprehensible
Synonym : blackguard, bounder, cad, dog, hound
ตัวอย่างประโยค
You dirty dog.

4. heel [noun]
Definition : one of the crusty ends of a loaf of bread

5. heel [noun]
Definition : the lower end of a ship's mast

6. heel [noun]
Definition : (golf) the part of the clubhead where it joins the shaft

7. heel [verb]
Definition : tilt to one side
Synonym : list
ตัวอย่างประโยค
The balloon heeled over.
The wind made the vessel heel.
The ship listed to starboard.

8. heel [verb]
Definition : follow at the heels of a person

9. heel [verb]
Definition : perform with the heels
ตัวอย่างประโยค
Heel that dance.

10. heel [verb]
Definition : strike with the heel of the club
ตัวอย่างประโยค
Heel a golf ball.

11. heel [verb]
Definition : put a new heel on
Synonym : reheel
ตัวอย่างประโยค
Heel shoes.


ETdict.com, Copyright ©