คำแปล hell แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hell อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hell แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขุมนรก
คำที่เกี่ยวข้อง : นรก, อเวจี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hell mean?
The meaning of hell .
1. hell [noun]
Definition : any place of pain and turmoil
Synonym : hell on earth, hellhole, inferno, snake pit, the pits
ตัวอย่างประโยค
The hell of battle.
The inferno of the engine room.
When you're alone Christmas is the pits.

2. hell [noun]
Definition : a cause of difficulty and suffering
Synonym : blaze
ตัวอย่างประโยค
War is hell.
Go to blazes.

3. hell [noun]
Definition : (Christianity) the abode of Satan and the forces of evil
where sinners suffer eternal punishment
Synonym : infernal region, inferno, nether region, perdition, pit
ตัวอย่างประโยค
Hurl'd headlong...To bottomless perdition, there to dwell.
A demon from the depths of the pit.
Hell is paved with good intentions.

4. hell [noun]
Definition : (religion) the world of the dead
Synonym : hades, infernal region, netherworld, scheol, underworld
ตัวอย่างประโยค
No one goes to Hades with all his immense wealth.

5. hell [noun]
Definition : violent and excited activity
Synonym : sin
ตัวอย่างประโยค
They began to fight like sin.

6. hell [noun]
Definition : noisy and unrestrained mischief
Synonym : blaze
ตัวอย่างประโยค
Raising blazes.


ETdict.com, Copyright ©