คำแปล history แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ history อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

history แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. history [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประวัติศาสตร์
Synonym : annals, chronicle
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเป็นมา, พงศาวดาร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does history mean?
The meaning of history .
1. history [noun]
Definition : the aggregate of past events
ตัวอย่างประโยค
A critical time in the school's history.

2. history [noun]
Definition : a record or narrative description of past events
Synonym : account, chronicle, story
ตัวอย่างประโยค
A history of France.
He gave an inaccurate account of the plot to kill the president.
The story of exposure to lead.

3. history [noun]
Definition : the discipline that records and interprets past events involving human beings
ตัวอย่างประโยค
He teaches Medieval history.
History takes the long view.

4. history [noun]
Definition : the continuum of events occurring in succession leading from the past to the present and even into the future
ตัวอย่างประโยค
All of human history.

5. history [noun]
Definition : all that is remembered of the past as preserved in writing
a body of knowledge
ตัวอย่างประโยค
The dawn of recorded history.
From the beginning of history.


ETdict.com, Copyright ©