คำแปล hit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การตี
คำที่เกี่ยวข้อง : การต่อย, การชก

2. hit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)

3. hit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฆ่า (ทางอาชญากรรม)
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำฆาตกรรม

4. hit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชน
คำที่เกี่ยวข้อง : กระทบ, ปะทะ, กระแทก

5. hit [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชน
คำที่เกี่ยวข้อง : กระทบ, ปะทะ, กระแทก

6. hit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ได้แต้ม (ทางกีฬา)
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำแต้มได้

7. hit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตี
Synonym : beat, pound, strike
คำที่เกี่ยวข้อง : ต่อย, ทุบ

8. hit [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตี
Synonym : pound, strike
คำที่เกี่ยวข้อง : ต่อย, ทุบ

9. hit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มาถึง (คำสแลง)
คำที่เกี่ยวข้อง : ไปถึง

10. hit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีผลกระทบ

11. hit [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ทำได้สำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง : บรรลุ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hit mean?
The meaning of hit .
1. hit [noun]
Definition : (baseball) a successful stroke in an athletic contest (especially in baseball)
ตัวอย่างประโยค
He came all the way around on Williams' hit.

2. hit [noun]
Definition : the act of contacting one thing with another
Synonym : hitting, striking
ตัวอย่างประโยค
Repeated hitting raised a large bruise.
After three misses she finally got a hit.

3. hit [noun]
Definition : a conspicuous success
Synonym : bang, smash, smasher, strike
ตัวอย่างประโยค
That song was his first hit and marked the beginning of his career.
That new Broadway show is a real smasher.
The party went with a bang.

4. hit [noun]
Definition : (physics) a brief event in which two or more bodies come together
Synonym : collision
ตัวอย่างประโยค
The collision of the particles resulted in an exchange of energy and a change of direction.

5. hit [noun]
Definition : a dose of a narcotic drug

6. hit [noun]
Definition : a murder carried out by an underworld syndicate
ตัวอย่างประโยค
It has all the earmarks of a Mafia hit.

7. hit [noun]
Definition : a connection made via the internet to another website
ตัวอย่างประโยค
WordNet gets many hits from users worldwide.

8. hit [verb]
Definition : cause to move by striking
ตัวอย่างประโยค
Hit a ball.

9. hit [verb]
Definition : hit against
come into sudden contact with
Synonym : collide with, impinge on, run into, strike
ตัวอย่างประโยค
The car hit a tree.
He struck the table with his elbow.

10. hit [verb]
Definition : deal a blow to, either with the hand or with an instrument
ตัวอย่างประโยค
He hit her hard in the face.

11. hit [verb]
Definition : reach a destination, either real or abstract
Synonym : arrive at, attain, gain, make, reach
ตัวอย่างประโยค
We hit Detroit by noon.
The water reached the doorstep.
We barely made it to the finish line.
I have to hit the MAC machine before the weekend starts.

12. hit [verb]
Definition : affect or afflict suddenly, usually adversely
Synonym : strike
ตัวอย่างประโยค
We were hit by really bad weather.
He was stricken with cancer when he was still a teenager.
The earthquake struck at midnight.

13. hit [verb]
Definition : hit with a missile from a weapon
Synonym : pip, shoot

14. hit [verb]
Definition : encounter by chance
Synonym : stumble
ตัวอย่างประโยค
I stumbled across a long-lost cousin last night in a restaurant.

15. hit [verb]
Definition : gain points in a game
Synonym : rack up, score, tally
ตัวอย่างประโยค
The home team scored many times.
He hit a home run.
He hit .300 in the past season.

16. hit [verb]
Definition : cause to experience suddenly
Synonym : come to, strike
ตัวอย่างประโยค
Panic struck me.
An interesting idea hit her.
A thought came to me.
The thought struck terror in our minds.
They were struck with fear.

17. hit [verb]
Definition : make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target
Synonym : strike
ตัวอย่างประโยค
The Germans struck Poland on Sept. 1, 1939.
We must strike the enemy's oil fields.
In the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2.

18. hit [verb]
Definition : kill intentionally and with premeditation
Synonym : bump off, dispatch, murder, off, polish off, remove, slay
ตัวอย่างประโยค
The mafia boss ordered his enemies murdered.

19. hit [verb]
Definition : drive something violently into a location
Synonym : strike
ตัวอย่างประโยค
He hit his fist on the table.
She struck her head on the low ceiling.

20. hit [verb]
Definition : reach a point in time, or a certain state or level
Synonym : attain, reach
ตัวอย่างประโยค
The thermometer hit 100 degrees.
This car can reach a speed of 140 miles per hour.

21. hit [verb]
Definition : produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically
Synonym : strike
ตัวอย่างประโยค
The pianist strikes a middle C.
Strike `z' on the keyboard.
Her comments struck a sour note.

22. hit [verb]
Definition : consume to excess
ตัวอย่างประโยค
Hit the bottle.

23. hit [verb]
Definition : hit the intended target or goal

24. hit [verb]
Definition : pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to
ตัวอย่างประโยค
He tries to hit on women in bars.


ETdict.com, Copyright ©