คำแปล hold แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hold อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hold แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กอด
Synonym : clasp, cuddle, embrace

2. hold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง : การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม

3. hold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจับไว้
คำที่เกี่ยวข้อง : การคว้าไว้

4. hold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทำให้หยุดชะงัก
คำที่เกี่ยวข้อง : การทำให้ล่าช้า

5. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เก็บเอาไว้
คำที่เกี่ยวข้อง : สงวนไว้, รักษาไว้

6. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกาะติด
คำที่เกี่ยวข้อง : ยึดติด

7. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ครอบครอง
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นเจ้าของ

8. hold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุก

9. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดเตรียม
คำที่เกี่ยวข้อง : เตรียมการ, จัดแจง

10. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จับไว้
Synonym : catch, grasp, grip
คำที่เกี่ยวข้อง : คว้าไว้, กำไว้

11. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อว่า
คำที่เกี่ยวข้อง : เข้าใจว่า

12. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ล่าช้า
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้หยุดชะงัก

13. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรจุ
คำที่เกี่ยวข้อง : บรรทุก, ใส่ได้

14. hold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พันธนาการ

15. hold [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อดกลั้น
คำที่เกี่ยวข้อง : กลั้น

16. hold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน
คำที่เกี่ยวข้อง : พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hold mean?
The meaning of hold .
1. hold [noun]
Definition : the act of grasping
Synonym : clasp, clench, clutch, clutches, grasp, grip
ตัวอย่างประโยค
He released his clasp on my arm.
He has a strong grip for an old man.
She kept a firm hold on the railing.

2. hold [noun]
Definition : understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something
Synonym : appreciation, grasp
ตัวอย่างประโยค
He has a good grasp of accounting practices.

3. hold [noun]
Definition : power by which something or someone is affected or dominated
ตัวอย่างประโยค
He has a hold over them.

4. hold [noun]
Definition : time during which some action is awaited
Synonym : delay, postponement, time lag, wait
ตัวอย่างประโยค
Instant replay caused too long a delay.
He ordered a hold in the action.

5. hold [noun]
Definition : a state of being confined (usually for a short time)
Synonym : custody, detainment, detention
ตัวอย่างประโยค
His detention was politically motivated.
The prisoner is on hold.
He is in the custody of police.

6. hold [noun]
Definition : a stronghold

7. hold [noun]
Definition : a cell in a jail or prison
Synonym : keep

8. hold [noun]
Definition : the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it
Synonym : grip, handgrip, handle
ตัวอย่างประโยค
He grabbed the hammer by the handle.
It was an old briefcase but it still had a good grip.

9. hold [noun]
Definition : the space in a ship or aircraft for storing cargo
Synonym : cargo area, cargo deck, cargo hold, storage area

10. hold [verb]
Definition : keep in a certain state, position, or activity
e.g.,
Synonym : keep, maintain
ตัวอย่างประโยค
Keep clean.
Hold in place.
She always held herself as a lady.
The students keep me on my toes.

11. hold [verb]
Definition : have or hold in one's hands or grip
Synonym : take hold
ตัวอย่างประโยค
Hold this bowl for a moment, please.
A crazy idea took hold of him.

12. hold [verb]
Definition : organize or be responsible for
Synonym : give, have, make, throw
ตัวอย่างประโยค
Hold a reception.
Have, throw, or make a party.
Give a course.

13. hold [verb]
Definition : have or possess, either in a concrete or an abstract sense
Synonym : have, have got
ตัวอย่างประโยค
She has $1,000 in the bank.
He has got two beautiful daughters.
She holds a Master's degree from Harvard.

14. hold [verb]
Definition : keep in mind or convey as a conviction or view
Synonym : deem, take for, view as
ตัวอย่างประโยค
Take for granted.
View as important.
Hold these truths to be self-evident.
I hold him personally responsible.

15. hold [verb]
Definition : maintain (a theory, thoughts, or feelings)
Synonym : entertain, harbor, harbour, nurse
ตัวอย่างประโยค
Bear a grudge.
Entertain interesting notions.
Harbor a resentment.

16. hold [verb]
Definition : to close within bounds, limit or hold back from movement
Synonym : confine, restrain
ตัวอย่างประโยค
This holds the local until the express passengers change trains.
About a dozen animals were held inside the stockade.
The illegal immigrants were held at a detention center.
The terrorists held the journalists for ransom.

17. hold [verb]
Definition : secure and keep for possible future use or application
Synonym : hold back, keep back, retain
ตัวอย่างประโยค
The landlord retained the security deposit.
I reserve the right to disagree.

18. hold [verb]
Definition : have rightfully
of rights, titles, and offices
Synonym : bear
ตัวอย่างประโยค
She bears the title of Duchess.
He held the governorship for almost a decade.

19. hold [verb]
Definition : be the physical support of
carry the weight of
Synonym : hold up, support, sustain
ตัวอย่างประโยค
The beam holds up the roof.
He supported me with one hand while I balanced on the beam.
What's holding that mirror?.

20. hold [verb]
Definition : contain or hold
have within
Synonym : bear, carry, contain
ตัวอย่างประโยค
The jar carries wine.
The canteen holds fresh water.
This can contains water.

21. hold [verb]
Definition : have room for
hold without crowding
Synonym : accommodate, admit
ตัวอย่างประโยค
This hotel can accommodate 250 guests.
The theater admits 300 people.
The auditorium can't hold more than 500 people.

22. hold [verb]
Definition : remain in a certain state, position, or condition
ตัวอย่างประโยค
The weather held.
They held on the road and kept marching.

23. hold [verb]
Definition : support or hold in a certain manner
Synonym : bear, carry
ตัวอย่างประโยค
She holds her head high.
He carried himself upright.

24. hold [verb]
Definition : be valid, applicable, or true
Synonym : obtain, prevail
ตัวอย่างประโยค
This theory still holds.

25. hold [verb]
Definition : assert or affirm
ตัวอย่างประโยค
Rousseau's philosophy holds that people are inherently good.

26. hold [verb]
Definition : have as a major characteristic
ตัวอย่างประโยค
The novel holds many surprises.
The book holds in store much valuable advise.

27. hold [verb]
Definition : be capable of holding or containing
Synonym : contain, take
ตัวอย่างประโยค
This box won't take all the items.
The flask holds one gallon.

28. hold [verb]
Definition : arrange for and reserve (something for someone else) in advance
Synonym : book, reserve
ตัวอย่างประโยค
Reserve me a seat on a flight.
The agent booked tickets to the show for the whole family.
Please hold a table at Maxim's.

29. hold [verb]
Definition : protect against a challenge or attack
Synonym : defend, guard
ตัวอย่างประโยค
Hold that position behind the trees!.
Hold the bridge against the enemy's attacks.

30. hold [verb]
Definition : bind by an obligation
cause to be indebted
Synonym : bind, obligate, oblige
ตัวอย่างประโยค
He's held by a contract.
I'll hold you by your promise.

31. hold [verb]
Definition : hold the attention of
ตัวอย่างประโยค
The soprano held the audience.
This story held our interest.
She can hold an audience spellbound.

32. hold [verb]
Definition : remain committed to
ตัวอย่างประโยค
I hold to these ideas.

33. hold [verb]
Definition : resist or confront with resistance
Synonym : defy, hold up, withstand
ตัวอย่างประโยค
The politician defied public opinion.
The new material withstands even the greatest wear and tear.
The bridge held.

34. hold [verb]
Definition : be pertinent or relevant or applicable
Synonym : apply, go for
ตัวอย่างประโยค
The same laws apply to you!.
This theory holds for all irrational numbers.
The same rules go for everyone.

35. hold [verb]
Definition : stop dealing with
ตัวอย่างประโยค
Hold all calls to the President's office while he is in a meeting.

36. hold [verb]
Definition : lessen the intensity of
temper
hold in restraint
hold or keep within limits
Synonym : check, contain, control, curb, hold in, moderate
ตัวอย่างประโยค
Moderate your alcohol intake.
Hold your tongue.
Hold your temper.
Control your anger.

37. hold [verb]
Definition : keep from departing
ตัวอย่างประโยค
Hold the taxi.
Hold the horse.

38. hold [verb]
Definition : take and maintain control over, often by violent means
ตัวอย่างประโยค
The dissatisfied students held the President's office for almost a week.

39. hold [verb]
Definition : cause to stop
Synonym : arrest, halt
ตัวอย่างประโยค
Halt the engines.
Arrest the progress.
Halt the presses.

40. hold [verb]
Definition : cover as for protection against noise or smell
ตัวอย่างประโยค
She held her ears when the jackhammer started to operate.
Hold one's nose.

41. hold [verb]
Definition : drink alcohol without showing ill effects
Synonym : carry
ตัวอย่างประโยค
He can hold his liquor.
He had drunk more than he could carry.

42. hold [verb]
Definition : aim, point, or direct
ตัวอย่างประโยค
Hold the fire extinguisher directly on the flames.

43. hold [verb]
Definition : declare to be
Synonym : adjudge, declare
ตัวอย่างประโยค
She was declared incompetent.
Judge held that the defendant was innocent.

44. hold [verb]
Definition : be in accord
be in agreement
Synonym : agree, concord, concur
ตัวอย่างประโยค
We agreed on the terms of the settlement.
I can't agree with you!.
I hold with those who say life is sacred.
Both philosophers concord on this point.

45. hold [verb]
Definition : keep from exhaling or expelling
ตัวอย่างประโยค
Hold your breath.


ETdict.com, Copyright ©