คำแปล home แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ home อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

home แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. home [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บ้าน
Synonym : abode, house, residence
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่อยู่, บ้านเรือน, อาคารที่พัก, บ้านพัก

2. home [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ภายในครัวเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง : ในบ้าน

3. home [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : มุ่งไปที่บ้าน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does home mean?
The meaning of home .
1. home [noun]
Definition : where you live at a particular time
Synonym : place
ตัวอย่างประโยค
Deliver the package to my home.
He doesn't have a home to go to.
Your place or mine?.

2. home [noun]
Definition : housing that someone is living in
Synonym : abode, domicile, dwelling, dwelling house, habitation
ตัวอย่างประโยค
He built a modest dwelling near the pond.
They raise money to provide homes for the homeless.

3. home [noun]
Definition : the country or state or city where you live
ตัวอย่างประโยค
Canadian tariffs enabled United States lumber companies to raise prices at home.
His home is New Jersey.

4. home [noun]
Definition : (baseball) base consisting of a rubber slab where the batter stands
it must be touched by a base runner in order to score
Synonym : home base, home plate, plate
ตัวอย่างประโยค
He ruled that the runner failed to touch home.

5. home [noun]
Definition : the place where you are stationed and from which missions start and end
Synonym : base

6. home [noun]
Definition : place where something began and flourished
ตัวอย่างประโยค
The United States is the home of basketball.

7. home [noun]
Definition : an environment offering affection and security
ตัวอย่างประโยค
Home is where the heart is.
He grew up in a good Christian home.
There's no place like home.

8. home [noun]
Definition : a social unit living together
Synonym : family, house, household, menage
ตัวอย่างประโยค
He moved his family to Virginia.
It was a good Christian household.
I waited until the whole house was asleep.
The teacher asked how many people made up his home.

9. home [noun]
Definition : an institution where people are cared for
Synonym : nursing home, rest home
ตัวอย่างประโยค
A home for the elderly.

10. home [verb]
Definition : provide with, or send to, a home

11. home [verb]
Definition : return home accurately from a long distance
ตัวอย่างประโยค
Homing pigeons.

12. home [adjective]
Definition : used of your own ground
ตัวอย่างประโยค
A home game.

13. home [adjective]
Definition : relating to or being where one lives or where one's roots are
ตัวอย่างประโยค
My home town.

14. home [adjective]
Definition : inside the country
Synonym : interior, internal, national
ตัวอย่างประโยค
The British Home Office has broader responsibilities than the United States Department of the Interior.
The nation's internal politics.

15. home [adverb]
Definition : at or to or in the direction of one's home or family
ตัวอย่างประโยค
He stays home on weekends.
After the game the children brought friends home for supper.
I'll be home tomorrow.
Came riding home in style.
I hope you will come home for Christmas.
I'll take her home.
Don't forget to write home.

16. home [adverb]
Definition : on or to the point aimed at
ตัวอย่างประโยค
The arrow struck home.

17. home [adverb]
Definition : to the fullest extent
to the heart
ตัวอย่างประโยค
Drove the nail home.
Drove his point home.
His comments hit home.


ETdict.com, Copyright ©