คำแปล hopeful แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hopeful อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hopeful แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hopeful [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมีความหวัง
Synonym : anticipant, anticipative, expectant
Antonym : hopeless

2. hopeful [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hopeful mean?
The meaning of hopeful .
1. hopeful [noun]
Definition : an ambitious and aspiring young person
Synonym : aspirant, aspirer, wannabe, wannabee
ตัวอย่างประโยค
A lofty aspirant.
Two executive hopefuls joined the firm.
The audience was full of Madonna wannabes.

2. hopeful [adjective]
Definition : having or manifesting hope
ตัวอย่างประโยค
A line of people hopeful of obtaining tickets.
Found a hopeful way of attacking the problem.

3. hopeful [adjective]
Definition : full or promise
Synonym : bright, promising
ตัวอย่างประโยค
Had a bright future in publishing.
The scandal threatened an abrupt end to a promising political career.
A hopeful new singer on Broadway.


ETdict.com, Copyright ©