คำแปล hush แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hush อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hush แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hush [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเงียบ

2. hush [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : คำออกเสียงเพื่อขอให้เงียบ

3. hush [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เงียบ

4. hush [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เงียบ

5. hush [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปกปิด
คำที่เกี่ยวข้อง : ปิดบัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hush mean?
The meaning of hush .
1. hush [noun]
Definition : (poetic) tranquil silence
Synonym : still, stillness
ตัวอย่างประโยค
The still of the night.

2. hush [verb]
Definition : become quiet or still
fall silent
ตัวอย่างประโยค
Hush my baby!.

3. hush [verb]
Definition : cause to be quiet or not talk
Synonym : hush up, quieten, shut up, silence, still
ตัวอย่างประโยค
Please silence the children in the church!.

4. hush [verb]
Definition : become quiet or quieter
Synonym : pipe down, quiesce, quiet, quiet down, quieten
ตัวอย่างประโยค
The audience fell silent when the speaker entered.

5. hush [verb]
Definition : wash by removing particles
ตัวอย่างประโยค
Wash ores.

6. hush [verb]
Definition : run water over the ground to erode (soil), revealing the underlying strata and valuable minerals


ETdict.com, Copyright ©