คำแปล hypothesis แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hypothesis อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hypothesis แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hypothesis [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อสันนิษฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง : สมมุติฐาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hypothesis mean?
The meaning of hypothesis .
1. hypothesis [noun]
Definition : a proposal intended to explain certain facts or observations

2. hypothesis [noun]
Definition : a tentative insight into the natural world
a concept that is not yet verified but that if true would explain certain facts or phenomena
Synonym : possibility, theory
ตัวอย่างประโยค
A scientific hypothesis that survives experimental testing becomes a scientific theory.
He proposed a fresh theory of alkalis that later was accepted in chemical practices.

3. hypothesis [noun]
Definition : a message expressing an opinion based on incomplete evidence
Synonym : conjecture, guess, speculation, supposition, surmisal, surmise


ETdict.com, Copyright ©