คำแปล identity แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ identity อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

identity แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. identity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเหมือนกัน
Synonym : sameness

2. identity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บุคลิกลักษณะ
Synonym : individuality, uniqueness
คำที่เกี่ยวข้อง : ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does identity mean?
The meaning of identity .
1. identity [noun]
Definition : the distinct personality of an individual regarded as a persisting entity
Synonym : individuality, personal identity
ตัวอย่างประโยค
You can lose your identity when you join the army.

2. identity [noun]
Definition : the individual characteristics by which a thing or person is recognized or known
ตัวอย่างประโยค
Geneticists only recently discovered the identity of the gene that causes it.
It was too dark to determine his identity.
She guessed the identity of his lover.

3. identity [noun]
Definition : an operator that leaves unchanged the element on which it operates
Synonym : identity element, identity operator
ตัวอย่างประโยค
The identity under numerical multiplication is 1.

4. identity [noun]
Definition : exact sameness
Synonym : identicalness, indistinguishability
ตัวอย่างประโยค
They shared an identity of interests.


ETdict.com, Copyright ©