คำแปล ignore แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ignore อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ignore แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ignore [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำเพิกเฉย
Synonym : disregard, overlook
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำละเลย, มองข้าม, ไม่สนใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ignore mean?
The meaning of ignore .
1. ignore [verb]
Definition : refuse to acknowledge
Synonym : cut, disregard, snub
ตัวอย่างประโยค
She cut him dead at the meeting.

2. ignore [verb]
Definition : bar from attention or consideration
Synonym : brush aside, brush off, discount, dismiss, disregard, push aside
ตัวอย่างประโยค
She dismissed his advances.

3. ignore [verb]
Definition : fail to notice

4. ignore [verb]
Definition : give little or no attention to
Synonym : disregard, neglect
ตัวอย่างประโยค
Disregard the errors.

5. ignore [verb]
Definition : be ignorant of or in the dark about


ETdict.com, Copyright ©