คำแปล impromptu แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ impromptu อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

impromptu แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. impromptu [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การพูดหรือการกระทำที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน

2. impromptu [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
Synonym : improvised, unpremeditated
คำที่เกี่ยวข้อง : กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยปัจจุบันทันด่วน

3. impromptu [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เพลงที่แต่งสดๆ

4. impromptu [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
Synonym : extemporaneously, instantaneously
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างกะทันหัน, อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does impromptu mean?
The meaning of impromptu .
1. impromptu [noun]
Definition : an extemporaneous speech or remark
ตัวอย่างประโยค
A witty impromptu must not sound premeditated.

2. impromptu [noun]
Definition : a short musical passage that seems to have been made spontaneously without advance preparation

3. impromptu [adjective]
Definition : with little or no preparation or forethought
Synonym : ad-lib, extemporaneous, extemporary, extempore, off-the-cuff, offhand, offhanded, unrehearsed
ตัวอย่างประโยค
His ad-lib comments showed poor judgment.
An extemporaneous piano recital.
An extemporary lecture.
An extempore skit.
An impromptu speech.
Offhand excuses.
Trying to sound offhanded and reassuring.
An off-the-cuff toast.
A few unrehearsed comments.

4. impromptu [adverb]
Definition : without advance preparation
Synonym : ad lib, ad libitum, spontaneously
ตัวอย่างประโยค
He spoke ad lib.


ETdict.com, Copyright ©