คำแปล in order แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ in order อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

in order แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. in order [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นระเบียบ
Synonym : arranged, chronological
คำที่เกี่ยวข้อง : เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ

2. in order [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นระเบียบ
Synonym : step by step, orderly
คำที่เกี่ยวข้อง : เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ, เป็นลำดับ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does in order mean?
The meaning of in order .
1. in good order [adverb]
Definition : in the right manner
Synonym : decent, decently, in good order, properly, right, the right way
ตัวอย่างประโยค
Please do your job properly!.
Can't you carry me decent?.

2. in order [adjective]
Definition : in a state of proper readiness or preparation or arrangement
ตัวอย่างประโยค
Everything is in order for their arrival.

3. in short order [adverb]
Definition : without delay
Synonym : in short order
ตัวอย่างประโยค
John got ready in short order.

4. inherited disorder [noun]
Definition : a disease or disorder that is inherited genetically
Synonym : congenital disease, genetic abnormality, genetic defect, genetic disease, genetic disorder, hereditary condition, hereditary disease, inherited disease, inherited disorder


ETdict.com, Copyright ©