คำแปล infinite แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ infinite อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

infinite แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. infinite [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความไม่สิ้นสุด
Synonym : infinitude, infinity

2. infinite [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่สิ้นสุด
Synonym : measureless, perpetual, indefinite
Antonym : finite,few,scant
คำที่เกี่ยวข้อง : นับไม่ได้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does infinite mean?
The meaning of infinite .
1. infinite [noun]
Definition : the unlimited expanse in which everything is located
Synonym : space
ตัวอย่างประโยค
They tested his ability to locate objects in space.
The boundless regions of the infinite.

2. infinite [adjective]
Definition : having no limits or boundaries in time or space or extent or magnitude
ตัวอย่างประโยค
The infinite ingenuity of man.
Infinite wealth.

3. infinite [adjective]
Definition : of verbs
having neither person nor number nor mood (as a participle or gerund or infinitive)
Synonym : non-finite
ตัวอย่างประโยค
Infinite verb form.

4. infinite [adjective]
Definition : too numerous to be counted
Synonym : countless, innumerable, innumerous, multitudinous, myriad, numberless, uncounted, unnumberable, unnumbered, unnumerable
ตัวอย่างประโยค
Incalculable riches.
Countless hours.
An infinite number of reasons.
Innumerable difficulties.
The multitudinous seas.
Myriad stars.
Untold thousands.

5. infinite [adjective]
Definition : total and all-embracing
ตัวอย่างประโยค
God's infinite wisdom.


ETdict.com, Copyright ©