คำแปล interactive แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ interactive อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

interactive แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. interactive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does interactive mean?
The meaning of interactive .
1. interactive [adjective]
Definition : used especially of drugs or muscles that work together so the total effect is greater than the sum of the two (or more)
Synonym : synergistic

2. interactive [adjective]
Definition : capable of acting on or influencing each other
Synonym : interactional


ETdict.com, Copyright ©